Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 18 listopada 2015 r.

2015 25 listopada, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

18 listopa­da 2015 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublin­ie. Tem­aty porus­zone pod­czas spotka­nia: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 14 października 2015 r.

2015 18 października, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

14 październi­ka 2015 r.  miało miejsce posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublin­ie, na którym Prze­wod­niczą­cy dr Jacek Barańs­ki oraz Członek Komisji Maciej Tom­czykows­ki przed­staw­ili spra­woz­danie z uczest­nict­wa w VI Łódz­kich Spotka­ni­ach Stom­a­to­log­icznych. więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 16 września 2015 r.

2015 20 sierpnia, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

16 wrześ­nia 2015 r. miało miejsce pier­wsze po wakac­jach posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Lublin­ie. Tem­aty poruszane pod­czas obrad Komisji to między inny­mi: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 r.

2015 11 czerwca, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

17 czer­w­ca 2015 r. odbyło  się posiedze­nie KS ORL w Lublin­ie, pod­czas którego uczest­ni­cy Wiosen­nych Pod­las­kich Spotkań Stom­a­to­log­icznych zdali relację z prze­biegu spotka­nia oraz Prze­wod­niczą­cy dr Jacek Barańs­ki wraz z W‑ce Preze­sem dr Jack­iem Szkut­nikiem zrelacjonowali posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej Naczel­nej Rady Lekarskiej w Serocku z dnia 13 czer­w­ca 2015 r.trail­er film Spi­der-Man: Homecoming

Ter­min kole­jnego posiedzenia został wyz­nac­zony na dzień 16 wrześ­nia 2015 r.

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

2015 1 czerwca, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

27 maja 2015 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej okrę­gowej Rady Lekarskiej w Lublin­ie. Prze­wod­niczą­cy KS ORL w Lublin­ie przed­staw­ił relację z ostat­niego posiedzenia KS NRL z dnia 18 kwiet­nia 2015 r. w zakre­sie: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

2015 12 maja, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

15 kwiet­nia 2015 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublin­ie. Tem­aty porus­zone pod­czas spotka­nia: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 18 lutego 2015 r.

2015 7 kwietnia, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

18 lutego 2015 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublin­ie. Głównym punk­tem obrad było spra­woz­danie ze spotka­nia w Naczel­nej Izbie Lekarskiej z dnia 6 lutego w Koło­brzegu: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 14 stycznia 2015 r.

2015 2 lutego, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

14 sty­cz­nia 2015 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublin­ie. Głównym punk­tem obrad było spra­woz­danie ze spotka­nia w Naczel­nej Izbie Lekarskiej, które w zasad­niczej częś­ci doty­czyło prob­lemów ksz­tałce­nia przed i pody­plo­mowego lekarzy den­tys­tów. W spotka­niu udzi­ał wzięli kon­sul­tan­ci kra­jowi poszczegól­nych dziedzin stom­a­tologii oraz przed­staw­iciele komisji stom­a­to­log­icznych okrę­gowych izb lekars­kich. więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 3 grudnia 2014 r.

2015 12 stycznia, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

 3 grud­nia 2014 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Lublin­ie. Na spotka­niu Prze­wod­niczą­cy KS dr Jacek Barańs­ki przed­staw­ił relację ze spotka­nia członków KS NRL więcej