17–19 marca 2017 r. Najnowsze trendy w stomatologii — XVIII Konferencja Naukowo — Szkoleniowa

2017 22 lutego, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

W dni­ach 17–19  mar­ca 2017 r. Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na ORL w Szczecinie zaprasza na kon­fer­encję naukowo — szkole­niową pt.: “Najnowsze trendy w stomatologii”.

Więcej infor­ma­cji: http://www.oil.szczecin.pl/konferencje/2/lekarze-dentysci?page=2

Ochrona radiologiczna pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne — kurs tylko dla lekarzy dentystów

2017 22 lutego, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

Ośrodek Doskonale­nia zawodowego Lekarzy NIL w Warsza­w­ie orga­nizu­je kurs pt.: “Ochrona radi­o­log­icz­na pac­jen­ta dla lekarzy den­tys­tów wykonu­ją­cych medy­czne pro­ce­dury radi­o­log­iczne — kurs tylko dla lekarzy dentystów”.

Więcej infor­ma­cji: http://www.nil.org.pl/dzialalnosc/orodek-doskonalenia-zawodowego-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/szkolenia-prowadzone-przez-nil/ochrona-radiologiczna-pacjentow-dla-lekarzy-dentystow-wykonujacych-procedury-radiologiczne

Zgoda pacjenta na leczenie

2017 6 lutego, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W związku z real­iza­cją Apelu Nr 1/2016 XXXVI Okrę­gowego Zjaz­du Lekarzy Del­e­gatów Lubel­skiej Izby Lekarskiej z dnia 19 mar­ca 2016 r. poniżej zamieszcza­my odnośnik do strony KS ORL w Krakowie, na której zna­jdziecie Państ­wo w zakład­ce “Doku­men­ty” zgody pac­jen­ta na leczenie:

Zgo­da pac­jen­ta na leczenie

Projekt zarządzenia — warunki i realizacja umów — leczenie stomatologiczne

2017 2 lutego, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Szanowne Koleżan­ki i Koledzy
Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na ORL w Lublin­ie infor­mu­je, że na stron­ie inter­ne­towej NFZ ukazał się pro­jekt zarządzenia Preze­sa NFZ — warun­ki i real­iza­c­ja umów — lecze­nie stomatologiczne:

Treść pro­jek­tu zarządzenia

 

Uprze­jmie prosimy o wnikli­we zapoz­nanie się z w/w pro­jek­tem oraz przekazanie uwag doty­czą­cych określe­nia iloś­ci punk­tów w przelicze­niu na jeden etat w różnych zakre­sach świad­czeń. Państ­wa opinie i sug­estie są niezwyk­le istotne oraz zostaną uwzględ­nione w negoc­jac­jach z LOW NFZ doty­czą­cych kon­trak­towa­nia na rok 2017.

Uwa­gi i opinie prosimy kierować na adres e‑mail: komisja.stomatologiczna@oil.lublin.pl najpóźniej do dnia 8 lutego 2017 r. 

 

Z poważaniem
Jacek Barański
Przewodniczący
Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublinie