Stanowisko Nr 29/16/P‑VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

2016 30 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Stanowisko Nr 29/16/P‑VII Prezy­di­um Naczel­nej Rady Lekarskiej z dnia 20 maja 2016 r.
w spraw­ie pro­jek­tu roz­porządzenia Min­is­tra Zdrowia w spraw­ie określe­nia szczegółowych kry­ter­iów wyboru ofert w postępowa­niu w spraw­ie zawar­cia umów o udzie­le­nie świad­czeń opie­ki zdrowot­nej: Załącznik Nr 7 – lecze­nie stomatologiczne

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 18 maja 2016 r.

2016 20 maja, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

18 maja 2016 r. członkowie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublin­ie obrad­owali na kole­jnym posiedze­niu, pod­czas którego porus­zono między inny­mi następu­jące sprawy: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

2016 2 maja, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

13 kwiet­nia 2016 r. odbyło się kole­jne spotkanie członków Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublin­ie. Wiodą­cym tem­atem była inter­pelac­ja poseł Haliny Szy­dełko do Min­is­terst­wa Zdrowia w spraw­ie rozdzie­le­nia samorządów lekarzy i lekarzy den­tys­tów. Członkowie Komisji w głosowa­niu jednogłośnie opowiedzieli się za utrzy­maniem jed­no­litego samorzą­du. więcej