Komunikat Komisji Stomatologicznej NRL

2021 29 października, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komu­nikat Komisji Stom­a­to­log­icznej NRL
z dnia 28 październi­ka 2021r.
ws. oświad­czeń o wyraże­niu zgody oraz anek­sów przedłuża­ją­cych umowy z NFZPrezy­di­um Naczel­nej Rady Lekarskiej Apelem  pod­ję­tym dniu 24 wrześ­nia br. zwró­ciło się do Preze­sa Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia o wstrzy­manie  akcji pozyski­wa­nia od świad­czenio­daw­ców oświad­czeń wyraża­ją­cych zgodę na przedłuże­nie umów wygasają­cych  w połowie przyszłego roku. Dwa dni temu odpowiedź w tej spraw­ie nadesłał wiceprezes NFZ. W  odpowiedzi tej Fun­dusz nie wyjaś­nia stanowiska NFZ wobec zasug­erowanej w Apelu Prezy­di­um NRL inter­pre­tacji przepisu ustawy covi­d­owej, mającego być pod­stawą prawną przedłuże­nia umów. 

Art.18 

1. […]

2. Umowy o udzielanie świad­czeń opie­ki zdrowot­nej wygasające w trak­cie stanu zagroże­nia epi­demicznego lub stanu epi­demii mogą zostać przedłużone, w celu zapewnienia ciągłoś­ci i dostęp­noś­ci do świad­czeń opie­ki zdrowot­nej, za zgodą stron danej umowy na okres niezbęd­ny do przeprowadzenia, po odwoła­niu stanu zagroże­nia epi­demicznego lub stanu epi­demii, konkur­su ofert lub rokowań, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierp­nia 2004 r. o świad­czeni­ach opie­ki zdrowot­nej finan­sowanych ze środ­ków publicznych


Chodzi o dość poważną wąt­pli­wość, czy fakt przedłuże­nia umowy na tej pod­staw­ie prawnej nie oznacza, że konkursy odbędą się po zakończe­niu stanu zagroże­nia epi­demicznego.

Odd­zi­ały Fun­duszu postępu­ją niejed­no­li­cie – od częś­ci świad­czenio­daw­ców zbier­ane są oświad­czenia o gotowoś­ci pod­pisa­nia anek­su, innym zaś przesyłane są już gotowe aneksy. Tu (jak pod­nosimy w dzisiejszym piśmie) sytu­ac­ja może być na tyle skom­p­likowana, że strony umowy dokonu­ją jed­nocześnie prze­sunię­cia ter­minu ustal­e­nia warunk­ów na (w tym momen­cie) cały 2022 rok. Pamię­tać jed­nak trze­ba, że nieprzyję­cie w tym wypad­ku warunk­ów zapro­ponowanych przez Fun­dusz oznaczać będzie skróce­nie umowy do ostat­niego dnia lutego 2022r.   W związku z mnożą­cy­mi się wąt­pli­woś­ci­a­mi, wysłane zostało w dniu dzisiejszym do Cen­trali NFZ pis­mo z wnioskiem o pilne wyjaśnienia.Do cza­su otrzy­ma­nia odpowiedzi, Komis­ja rekomen­du­je wstrzy­manie się z pod­pisy­waniem doku­men­tów w tej spraw­ie.  

Prze­wod­niczą­cy Komisji 

Andrzej Cisło 

wiceprezes Naczel­nej Rady Lekarskiej

Nowelizacja prawo atomowe

2021 15 września, Monika Macyra | kategoria Informacje ,
W terminie do 22 września 2021 r. kierownicy jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą Prawo Atomowe (Dz. U. 2019, poz. 1792 z póź. zm.):
  1. dos­to­su­ją pro­gramy zapewnienia jakoś­ci do wyma­gań określonych w przepisach art. 7 ust. 2a i 2b ustawy:

2a. Pro­gram zapewnienia jakoś­ci obe­j­mu­je w szczególności:

1) podzi­ał między pra­cown­ika­mi jed­nos­t­ki orga­ni­za­cyjnej odpowiedzial­noś­ci oraz zadań w zakre­sie bez­pieczeńst­wa jądrowego i ochrony radiologicznej;

2) sposób real­iza­cji wyma­gań doty­czą­cych funkcjonowa­nia, kon­serwacji i utrzy­ma­nia źródeł promieniowa­nia jonizu­jącego oraz doty­czą­cych wyposaże­nia związanego z tymi źródłami;

3) sposób zabez­pieczenia źródeł promieniotwór­czych przed uszkodze­niem, kradzieżą i dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych;

4) sys­tem zarządza­nia sytu­ac­ja­mi zdarzeń radiacyjnych.

2b. W jed­nos­tce ochrony zdrowia obe­j­mu­je również:

1) sys­tem­aty­cznie planowane i wykony­wane dzi­ała­nia konieczne dla zapewnienia ochrony radi­o­log­icznej osób pod­dawanych ekspozy­cjom medy­cznym, o których mowa w art. 33a, w celu zmin­i­mal­i­zowa­nia praw­dopodobieńst­wa wys­tąpi­enia i skali ekspozy­cji nieza­mier­zonych lub narażeń przypadkowych;

2) wdroże­nie wewnętrznego sys­te­mu rejes­tracji i anal­izy zdarzeń obe­j­mu­ją­cych lub potenc­jal­nie obe­j­mu­ją­cych ekspozy­c­je nieza­mier­zone lub naraże­nia przy­pad­kowe, odpowied­nio do zagroże­nia powodowanego przez dzi­ałal­ność wykony­waną przez tę jednostkę;

4) w sytu­acji ekspozy­cji nieza­mier­zonej lub naraże­nia przy­pad­kowego – przy­go­towanie infor­ma­cji dla lekarza kieru­jącego oraz lekarza prowadzącego, a także pac­jen­ta lub jego przed­staw­iciela, o ekspozy­cji nieza­mier­zonej lub naraże­niu przy­pad­kowym oraz o wynikach anal­izy tej ekspozy­cji lub tego narażenia

  1. Kierown­i­cy jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych wykonu­ją­cych w dniu wejś­cia w życie niniejszej ustawy dzi­ałal­ność związaną z naraże­niem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 11.

1) opracu­ją sys­tem zarządza­nia sytu­ac­ja­mi zdarzeń radiacyjnych

2) dokon­a­ją anal­izy zagrożeń,
3) dos­to­su­ją zakład­owy plan postępowa­nia awaryjnego do wyma­gań określonych w przepisach ustawy
4) prześlą woje­w­odzie właś­ci­we­mu ze wzglę­du na miejsce wykony­wa­nia dzi­ałal­noś­ci związanej z naraże­niem dos­tosowany zgod­nie z pkt 3 zakład­owy plan postępowa­nia awaryjnego wraz z wynika­mi anal­izy zagrożeń,

Spełnienie tych wymogów polegać będzie w pierwszym kolejności na wytworzeniu dodatkowych dokumentów oraz przesłanie dwóch z nich właściwemu Wojewodzie.

Wzo­ry doku­men­tów opra­cow­ała Okrę­gowa Izba Lekars­ka w Krakowie, poniżej do pobrania:

dok.1: Pro­gram szkolenia

dok.2: Zakład­owy plan postępowa­nia awaryjnego

dok.3: Wnios­ki z anal­izy zagrożeń w gabinecie stomatologicznym

Bezpłatne stomatologiczne konferencje naukowe

2021 19 sierpnia, Administrator | kategoria Informacje ,

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z dostęp­ny­mi bezpłat­ny­mi konferencjami.

więcej

Odpowiedź LOW NFZ w sprawie wykazu gabinetów stomatologicznych, do których mogą zgłaszać się pacjenci zakażeni COVID 19 oraz pacjenci objęci kwarantanną, w dni powszednie oraz w zakresie świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej

2021 30 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Odpowiedź_N­FZ_­covid-19

Nowe zasady prowadzenia rachunku kosztów przez świadczeniodawców od 1 stycznia 2021 r.

2020 29 grudnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W związku z pod­pisaniem przez Min­is­tra Zdrowia w dniu 26 październi­ka 2020 roku Roz­porządzenia w spraw­ie zale­ceń doty­czą­cych stan­dar­du rachunku kosztów u świad­czenio­daw­ców (Dz.U.2020.2045 z dnia 2020.11.19), od 1 sty­cz­nia 2021 roku zaczy­na­ją obow­iązy­wać nowe zasady prowadzenia rachunku kosztów przez świad­czenio­daw­ców wykonu­ją­cych świad­czenia opie­ki zdrowot­nej na pod­staw­ie umowy z NFZ. więcej

Szczepienie medyków na COVID–19

2020 17 grudnia, Administrator | kategoria Informacje ,

Aktu­al­iza­c­ja: link do artykułu Min­is­terst­wa zdrowia

Min­is­terst­wo Zdrowia infor­mu­je, że pier­wsze daw­ki szczepi­onek prze­ci­wko COVID- 19 będą przez­nac­zone dla osób, które są najbardziej narażone na zakaże­nie (tzw. etap 0 szczepień – również dla lekarzy i lekarzy den­tys­tów prowadzą­cych indy­wid­u­alną prak­tykę lekarską). Lekarze oraz lekarze den­tyś­ci zain­tere­sowani wyko­naniem szczepi­enia mogą zgłaszać się do tzw. szpi­tali węzłowych w celu zre­al­i­zowa­nia szczepi­enia (lista punków wraz z numerem kon­tak­towym załącza­my poniżej): 

Lista punk­tów

Zgłoszenia przyj­mowanie są do 20 grud­nia br.

Dodatkowe infor­ma­c­je:

Lubel­s­ki OW NFZ uprze­jmie infor­mu­je, że w związku z przyję­ciem Nar­o­dowego Pro­gra­mu Szczepień trwa orga­ni­za­c­ja pro­ce­su szczepień prze­ci­wko COVID-19 dla pra­cown­ików­placówek medy­cznych (m.in. lekarze, lekarze den­tyś­ci, fel­cz­erzy, pielęg­niar­ki i położne,pozostałe zawody medy­czne, zawody niem­e­dy­czne, w tym per­son­el admin­is­tra­cyjnyi pomoc­niczy, bez wzglę­du na for­mę współpracy).

Uwzględ­ni­a­jąc fakt, że nie wszyscy wyżej wymie­nieni pra­cown­i­cy sek­to­ra ochrony zdrowia udziela­ją świad­czeń w ramach umów z Nar­o­dowym Fun­duszem Zdrowia, zwracam się z uprzejmą

prośbą o rozpowszech­nie­nie poprzez samorząd lekarski/pielęgniarski infor­ma­cji na tem­at pro­ce­su szczepień.

Peł­na treść pis­ma (.pdf)

Orga­ni­za­c­ja szczepień prze­ci­wko COVID-19 pra­cown­ików sek­to­ra ochrony zdrowia (.pdf)

Zgo­da na przetwarzanie danych (.docx)

Szpi­tale węzłowe — koor­dy­na­torzy (.xslx)

NOWOŚĆ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020, poz. 1837)

2020 22 października, Administrator | kategoria Informacje ,

NOWOŚĆ Roz­porządze­nie Min­is­tra Zdrowia z dnia 17 październi­ka 2020 r. w spraw­ie zmi­any roz­porządzenia zmieni­a­jącego roz­porządze­nie w spraw­ie ogól­nych warunk­ów umów o udzielanie świad­czeń opie­ki zdrowot­nej (Dz.U. 2020, poz. 1837)

wchodzi w życie z dniem 18 październi­ka 2020 r. z mocą od dnia 1 październi­ka 2020 roku. 

Roz­porządze­nie doty­czy możli­woś­ci otrzy­ma­nia na wniosek świad­czenio­daw­cy (pod­mio­tu leczniczego) 1/12 należnoś­ci z kon­trak­tu z NFZ w sytu­acji, gdy z przy­czyn nieza­leżnych od pod­mio­tu leczniczego (a wymienionych w § 3a w/w roz­porządzenia) pod­miot leczniczy nie może real­i­zować świad­czeń. Co do zasady NFZ wypła­ca należność tylko w sytu­acji real­i­zowa­nia świad­czeń, zaś § 3a wskazu­je wyjąt­ki. Są to przy­pad­ki, gdy przykład­owo woje­w­o­da nakła­da obow­iązek ograniczenia real­iza­cji świad­czeń (zamknię­cia gabi­netów), czy gdy zostanie wydana decyz­ja przez organ Państ­wowej Inspekcji San­i­tarnej (przy­czy­na uza­sad­ni­a­ją­ca zamknię­cie gabi­ne­tu) lub też zostanie wydane odgórnie rozporządzenie.

Taka sytu­ac­ja miała miejsce na wios­nę, wów­czas wydane było (obec­nie utraciło moc) Roz­porządze­nie Rady Min­istrów z dnia 31 mar­ca 2020 r. w spraw­ie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wys­tąpi­e­niem stanu epi­demii (Dz.U. 2020 r., poz. 566), którym w § 10 wprowad­zono ograniczenia wykony­wa­nia dzi­ałal­noś­ci leczniczej doty­czące m.in opie­ki i leczenia stom­a­to­log­icznego: „pkt 4) udziela­nia świad­czenia zdrowot­nego z zakre­su leczenia stom­a­to­log­icznego w pojaz­dach (den­to­busach), z wyjątkiem świad­czeń udzielanych w związku z prze­ci­wdzi­ałaniem COVID-19, przez pod­mio­ty wykonu­jące dzi­ałal­ność leczniczą wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 mar­ca 2020 r. o szczegól­nych rozwiąza­ni­ach związanych z zapo­b­ie­ganiem, prze­ci­wdzi­ałaniem i zwal­czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu­acji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) i w pkt 5) spra­wowa­nia opie­ki stom­a­to­log­icznej w rozu­mie­niu ustawy z dnia 12 kwiet­nia 2019 r. o opiece zdrowot­nej nad ucz­ni­a­mi (Dz. U. Poz. 1078).”

W nowym roz­porządze­niu (z dnia 17.10.2020) upraw­ie­nie pod­mio­tu leczniczego do wys­tąpi­enia z wnioskiem do NFZ o zapłatę 1/12 należnoś­ci, jaką pod­miot otrzy­mał­by gdy­by świad­czenia real­i­zował, jest możli­we w przy­pad­ku ograniczenia albo zaprzes­ta­nia przez świad­czenio­daw­cę udziela­nia świad­czeń opie­ki zdrowot­nej na pod­staw­ie np. decyzji sanepidu, woje­w­ody czy roz­porządzenia MZ lub RM dot. ograniczeń w wykony­wa­niu dzi­ałal­noś­ci leczniczej (szczegółowe przesłan­ki wskazane w § 3a ust. 1 w/w rozporządzenia).

Taka sytu­ac­ja może doty­czyć też gabi­netów stom­a­to­log­icznych mają­cych kon­trakt z NFZ.

Zapraszamy po odbiór środków ochrony osobistej

2020 15 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komu­nikat w spraw­ie odbioru środ­ków ochrony osobistej

Petycja lekarzy dentystów

2020 15 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Pety­c­ja w spraw­ie współczyn­ników dla wszys­t­kich zakresów świad­czeń. Pety­c­ja przy­go­towana przez Komisję Stom­a­to­log­icz­na NRL: https://ankiety.hipokrates.org/index.php/986993?lang=pl

Stanowiska NFZ z dnia 17 kwietnia 2020 r.

2020 12 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Stanowiska NFZ z dnia 17 kwiet­nia 2020 r. w spraw­ie uproszc­zonego rozlicza­nia umów o udzielanie świad­czeń opie­ki zdrowot­nej  Stanowiska_NFZ_20.04.2020 r.