RODO w praktykach zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów

2018 24 kwietnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Prak­ty­czne infor­ma­c­je dla lekarzy doty­czące wdroże­nia nowych reg­u­lacji + WZORY:

http://www.oil.lublin.pl/news/535.html#wzory

Komisja Stomatologiczna VIII kadencji

2018 18 kwietnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Prze­wod­niczą­cy Komisji Stom­a­to­log­icznej zaprasza do współpra­cy w ramach KS ORL w Lublinie

Więcej infor­ma­cji: Zaprosze­nie do współpracy