Komunikat Komisji Stomatologicznej NRL

2021 29 października, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komunikat Komisji Stomatologicznej NRL
z dnia 28 października 2021r.
ws. oświadczeń o wyrażeniu zgody oraz aneksów przedłużających umowy z NFZPrezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Apelem  podjętym dniu 24 września br. zwróciło się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o wstrzymanie  akcji pozyskiwania od świadczeniodawców oświadczeń wyrażających zgodę na przedłużenie umów wygasających  w połowie przyszłego roku. Dwa dni temu odpowiedź w tej sprawie nadesłał wiceprezes NFZ. W  odpowiedzi tej Fundusz nie wyjaśnia stanowiska NFZ wobec zasugerowanej w Apelu Prezydium NRL interpretacji przepisu ustawy covidowej, mającego być podstawą prawną przedłużenia umów.  

Art.18 

1. […]

2. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wygasające w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogą zostać przedłużone, w celu zapewnienia ciągłości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, za zgodą stron danej umowy na okres niezbędny do przeprowadzenia, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, konkursu ofert lub rokowań, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Chodzi o dość poważną wątpliwość, czy fakt przedłużenia umowy na tej podstawie prawnej nie oznacza, że konkursy odbędą się po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Oddziały Funduszu postępują niejednolicie – od części świadczeniodawców zbierane są oświadczenia o gotowości podpisania aneksu, innym zaś przesyłane są już gotowe aneksy. Tu (jak podnosimy w dzisiejszym piśmie) sytuacja może być na tyle skomplikowana, że strony umowy dokonują jednocześnie przesunięcia terminu ustalenia warunków na (w tym momencie) cały 2022 rok. Pamiętać jednak trzeba, że nieprzyjęcie w tym wypadku warunków zaproponowanych przez Fundusz oznaczać będzie skrócenie umowy do ostatniego dnia lutego 2022r.   W związku z mnożącymi się wątpliwościami, wysłane zostało w dniu dzisiejszym do Centrali NFZ pismo z wnioskiem o pilne wyjaśnienia.Do czasu otrzymania odpowiedzi, Komisja rekomenduje wstrzymanie się z podpisywaniem dokumentów w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji

Andrzej Cisło 

wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Nowelizacja prawo atomowe

2021 15 września, Monika Macyra | kategoria Informacje ,
W terminie do 22 września 2021 r. kierownicy jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą Prawo Atomowe (Dz. U. 2019, poz. 1792 z póź. zm.):
  1. dostosują programy zapewnienia jakości do wymagań określonych w przepisach art. 7 ust. 2a i 2b ustawy:

2a. Program zapewnienia jakości obejmuje w szczególności:

1) podział między pracownikami jednostki organizacyjnej odpowiedzialności oraz zadań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

2) sposób realizacji wymagań dotyczących funkcjonowania, konserwacji i utrzymania źródeł promieniowania jonizującego oraz dotyczących wyposażenia związanego z tymi źródłami;

3) sposób zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych przed uszkodzeniem, kradzieżą i dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych;

4) system zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych.

2b. W jednostce ochrony zdrowia obejmuje również:

1) systematycznie planowane i wykonywane działania konieczne dla zapewnienia ochrony radiologicznej osób poddawanych ekspozycjom medycznym, o których mowa w art. 33a, w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia i skali ekspozycji niezamierzonych lub narażeń przypadkowych;

2) wdrożenie wewnętrznego systemu rejestracji i analizy zdarzeń obejmujących lub potencjalnie obejmujących ekspozycje niezamierzone lub narażenia przypadkowe, odpowiednio do zagrożenia powodowanego przez działalność wykonywaną przez tę jednostkę;

4) w sytuacji ekspozycji niezamierzonej lub narażenia przypadkowego – przygotowanie informacji dla lekarza kierującego oraz lekarza prowadzącego, a także pacjenta lub jego przedstawiciela, o ekspozycji niezamierzonej lub narażeniu przypadkowym oraz o wynikach analizy tej ekspozycji lub tego narażenia

  1. Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 11.

1) opracują system zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych

2) dokonają analizy zagrożeń,
3) dostosują zakładowy plan postępowania awaryjnego do wymagań określonych w przepisach ustawy
4) prześlą wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności związanej z narażeniem dostosowany zgodnie z pkt 3 zakładowy plan postępowania awaryjnego wraz z wynikami analizy zagrożeń,

Spełnienie tych wymogów polegać będzie w pierwszym kolejności na wytworzeniu dodatkowych dokumentów oraz przesłanie dwóch z nich właściwemu Wojewodzie.

Wzory dokumentów opracowała Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, poniżej do pobrania:

dok.1: Program szkolenia

dok.2: Zakładowy plan postępowania awaryjnego

dok.3: Wnioski z analizy zagrożeń w gabinecie stomatologicznym

Bezpłatne stomatologiczne konferencje naukowe

2021 19 sierpnia, Administrator | kategoria Informacje ,

Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi bezpłatnymi konferencjami.

więcej

Odpowiedź LOW NFZ w sprawie wykazu gabinetów stomatologicznych, do których mogą zgłaszać się pacjenci zakażeni COVID 19 oraz pacjenci objęci kwarantanną, w dni powszednie oraz w zakresie świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej

2021 30 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Odpowiedź_NFZ_covid-19