Komunikat Komisji Stomatologicznej NRL

2021 29 października, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komu­nikat Komisji Stom­a­to­log­icznej NRL
z dnia 28 październi­ka 2021r.
ws. oświad­czeń o wyraże­niu zgody oraz anek­sów przedłuża­ją­cych umowy z NFZPrezy­di­um Naczel­nej Rady Lekarskiej Apelem  pod­ję­tym dniu 24 wrześ­nia br. zwró­ciło się do Preze­sa Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia o wstrzy­manie  akcji pozyski­wa­nia od świad­czenio­daw­ców oświad­czeń wyraża­ją­cych zgodę na przedłuże­nie umów wygasają­cych  w połowie przyszłego roku. Dwa dni temu odpowiedź w tej spraw­ie nadesłał wiceprezes NFZ. W  odpowiedzi tej Fun­dusz nie wyjaś­nia stanowiska NFZ wobec zasug­erowanej w Apelu Prezy­di­um NRL inter­pre­tacji przepisu ustawy covi­d­owej, mającego być pod­stawą prawną przedłuże­nia umów. 

Art.18 

1. […]

2. Umowy o udzielanie świad­czeń opie­ki zdrowot­nej wygasające w trak­cie stanu zagroże­nia epi­demicznego lub stanu epi­demii mogą zostać przedłużone, w celu zapewnienia ciągłoś­ci i dostęp­noś­ci do świad­czeń opie­ki zdrowot­nej, za zgodą stron danej umowy na okres niezbęd­ny do przeprowadzenia, po odwoła­niu stanu zagroże­nia epi­demicznego lub stanu epi­demii, konkur­su ofert lub rokowań, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierp­nia 2004 r. o świad­czeni­ach opie­ki zdrowot­nej finan­sowanych ze środ­ków publicznych


Chodzi o dość poważną wąt­pli­wość, czy fakt przedłuże­nia umowy na tej pod­staw­ie prawnej nie oznacza, że konkursy odbędą się po zakończe­niu stanu zagroże­nia epi­demicznego.

Odd­zi­ały Fun­duszu postępu­ją niejed­no­li­cie – od częś­ci świad­czenio­daw­ców zbier­ane są oświad­czenia o gotowoś­ci pod­pisa­nia anek­su, innym zaś przesyłane są już gotowe aneksy. Tu (jak pod­nosimy w dzisiejszym piśmie) sytu­ac­ja może być na tyle skom­p­likowana, że strony umowy dokonu­ją jed­nocześnie prze­sunię­cia ter­minu ustal­e­nia warunk­ów na (w tym momen­cie) cały 2022 rok. Pamię­tać jed­nak trze­ba, że nieprzyję­cie w tym wypad­ku warunk­ów zapro­ponowanych przez Fun­dusz oznaczać będzie skróce­nie umowy do ostat­niego dnia lutego 2022r.   W związku z mnożą­cy­mi się wąt­pli­woś­ci­a­mi, wysłane zostało w dniu dzisiejszym do Cen­trali NFZ pis­mo z wnioskiem o pilne wyjaśnienia.Do cza­su otrzy­ma­nia odpowiedzi, Komis­ja rekomen­du­je wstrzy­manie się z pod­pisy­waniem doku­men­tów w tej spraw­ie.  

Prze­wod­niczą­cy Komisji 

Andrzej Cisło 

wiceprezes Naczel­nej Rady Lekarskiej

Nowelizacja prawo atomowe

2021 15 września, Monika Macyra | kategoria Informacje ,
W terminie do 22 września 2021 r. kierownicy jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą Prawo Atomowe (Dz. U. 2019, poz. 1792 z póź. zm.):
  1. dos­to­su­ją pro­gramy zapewnienia jakoś­ci do wyma­gań określonych w przepisach art. 7 ust. 2a i 2b ustawy:

2a. Pro­gram zapewnienia jakoś­ci obe­j­mu­je w szczególności:

1) podzi­ał między pra­cown­ika­mi jed­nos­t­ki orga­ni­za­cyjnej odpowiedzial­noś­ci oraz zadań w zakre­sie bez­pieczeńst­wa jądrowego i ochrony radiologicznej;

2) sposób real­iza­cji wyma­gań doty­czą­cych funkcjonowa­nia, kon­serwacji i utrzy­ma­nia źródeł promieniowa­nia jonizu­jącego oraz doty­czą­cych wyposaże­nia związanego z tymi źródłami;

3) sposób zabez­pieczenia źródeł promieniotwór­czych przed uszkodze­niem, kradzieżą i dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych;

4) sys­tem zarządza­nia sytu­ac­ja­mi zdarzeń radiacyjnych.

2b. W jed­nos­tce ochrony zdrowia obe­j­mu­je również:

1) sys­tem­aty­cznie planowane i wykony­wane dzi­ała­nia konieczne dla zapewnienia ochrony radi­o­log­icznej osób pod­dawanych ekspozy­cjom medy­cznym, o których mowa w art. 33a, w celu zmin­i­mal­i­zowa­nia praw­dopodobieńst­wa wys­tąpi­enia i skali ekspozy­cji nieza­mier­zonych lub narażeń przypadkowych;

2) wdroże­nie wewnętrznego sys­te­mu rejes­tracji i anal­izy zdarzeń obe­j­mu­ją­cych lub potenc­jal­nie obe­j­mu­ją­cych ekspozy­c­je nieza­mier­zone lub naraże­nia przy­pad­kowe, odpowied­nio do zagroże­nia powodowanego przez dzi­ałal­ność wykony­waną przez tę jednostkę;

4) w sytu­acji ekspozy­cji nieza­mier­zonej lub naraże­nia przy­pad­kowego – przy­go­towanie infor­ma­cji dla lekarza kieru­jącego oraz lekarza prowadzącego, a także pac­jen­ta lub jego przed­staw­iciela, o ekspozy­cji nieza­mier­zonej lub naraże­niu przy­pad­kowym oraz o wynikach anal­izy tej ekspozy­cji lub tego narażenia

  1. Kierown­i­cy jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych wykonu­ją­cych w dniu wejś­cia w życie niniejszej ustawy dzi­ałal­ność związaną z naraże­niem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 11.

1) opracu­ją sys­tem zarządza­nia sytu­ac­ja­mi zdarzeń radiacyjnych

2) dokon­a­ją anal­izy zagrożeń,
3) dos­to­su­ją zakład­owy plan postępowa­nia awaryjnego do wyma­gań określonych w przepisach ustawy
4) prześlą woje­w­odzie właś­ci­we­mu ze wzglę­du na miejsce wykony­wa­nia dzi­ałal­noś­ci związanej z naraże­niem dos­tosowany zgod­nie z pkt 3 zakład­owy plan postępowa­nia awaryjnego wraz z wynika­mi anal­izy zagrożeń,

Spełnienie tych wymogów polegać będzie w pierwszym kolejności na wytworzeniu dodatkowych dokumentów oraz przesłanie dwóch z nich właściwemu Wojewodzie.

Wzo­ry doku­men­tów opra­cow­ała Okrę­gowa Izba Lekars­ka w Krakowie, poniżej do pobrania:

dok.1: Pro­gram szkolenia

dok.2: Zakład­owy plan postępowa­nia awaryjnego

dok.3: Wnios­ki z anal­izy zagrożeń w gabinecie stomatologicznym

Bezpłatne stomatologiczne konferencje naukowe

2021 19 sierpnia, Administrator | kategoria Informacje ,

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z dostęp­ny­mi bezpłat­ny­mi konferencjami.

więcej

Odpowiedź LOW NFZ w sprawie wykazu gabinetów stomatologicznych, do których mogą zgłaszać się pacjenci zakażeni COVID 19 oraz pacjenci objęci kwarantanną, w dni powszednie oraz w zakresie świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej

2021 30 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Odpowiedź_N­FZ_­covid-19