Komunikat Komisji Stomatologicznej NRL

2021 29 października, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komu­nikat Komisji Stom­a­to­log­icznej NRL
z dnia 28 październi­ka 2021r.
ws. oświad­czeń o wyraże­niu zgody oraz anek­sów przedłuża­ją­cych umowy z NFZPrezy­di­um Naczel­nej Rady Lekarskiej Apelem  pod­ję­tym dniu 24 wrześ­nia br. zwró­ciło się do Preze­sa Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia o wstrzy­manie  akcji pozyski­wa­nia od świad­czenio­daw­ców oświad­czeń wyraża­ją­cych zgodę na przedłuże­nie umów wygasają­cych  w połowie przyszłego roku. Dwa dni temu odpowiedź w tej spraw­ie nadesłał wiceprezes NFZ. W  odpowiedzi tej Fun­dusz nie wyjaś­nia stanowiska NFZ wobec zasug­erowanej w Apelu Prezy­di­um NRL inter­pre­tacji przepisu ustawy covi­d­owej, mającego być pod­stawą prawną przedłuże­nia umów. 

Art.18 

1. […]

2. Umowy o udzielanie świad­czeń opie­ki zdrowot­nej wygasające w trak­cie stanu zagroże­nia epi­demicznego lub stanu epi­demii mogą zostać przedłużone, w celu zapewnienia ciągłoś­ci i dostęp­noś­ci do świad­czeń opie­ki zdrowot­nej, za zgodą stron danej umowy na okres niezbęd­ny do przeprowadzenia, po odwoła­niu stanu zagroże­nia epi­demicznego lub stanu epi­demii, konkur­su ofert lub rokowań, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierp­nia 2004 r. o świad­czeni­ach opie­ki zdrowot­nej finan­sowanych ze środ­ków publicznych


Chodzi o dość poważną wąt­pli­wość, czy fakt przedłuże­nia umowy na tej pod­staw­ie prawnej nie oznacza, że konkursy odbędą się po zakończe­niu stanu zagroże­nia epi­demicznego.

Odd­zi­ały Fun­duszu postępu­ją niejed­no­li­cie – od częś­ci świad­czenio­daw­ców zbier­ane są oświad­czenia o gotowoś­ci pod­pisa­nia anek­su, innym zaś przesyłane są już gotowe aneksy. Tu (jak pod­nosimy w dzisiejszym piśmie) sytu­ac­ja może być na tyle skom­p­likowana, że strony umowy dokonu­ją jed­nocześnie prze­sunię­cia ter­minu ustal­e­nia warunk­ów na (w tym momen­cie) cały 2022 rok. Pamię­tać jed­nak trze­ba, że nieprzyję­cie w tym wypad­ku warunk­ów zapro­ponowanych przez Fun­dusz oznaczać będzie skróce­nie umowy do ostat­niego dnia lutego 2022r.   W związku z mnożą­cy­mi się wąt­pli­woś­ci­a­mi, wysłane zostało w dniu dzisiejszym do Cen­trali NFZ pis­mo z wnioskiem o pilne wyjaśnienia.Do cza­su otrzy­ma­nia odpowiedzi, Komis­ja rekomen­du­je wstrzy­manie się z pod­pisy­waniem doku­men­tów w tej spraw­ie.  

Prze­wod­niczą­cy Komisji 

Andrzej Cisło 

wiceprezes Naczel­nej Rady Lekarskiej