Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 3 grudnia 2014 r.

2015 12 stycznia, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

 3 grud­nia 2014 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Lublin­ie. Na spotka­niu Prze­wod­niczą­cy KS dr Jacek Barańs­ki przed­staw­ił relację ze spotka­nia członków KS NRL więcej