Posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 8 października 2014 r.

2014 5 listopada, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

W dniu 08.10.2014r. odbyło się Posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w w Lublinie.

Na spotka­niu Prze­wod­niczą­cy Komisji Dr Jacek Barańs­ki zdał relację z V Łódzkiego Spotka­nia Stom­a­to­log­icznego oraz przed­staw­ił tem­aty zaak­cep­towane przez KS NRL w dniu 27 wrześ­nia 2014 r. i przesłane do Komisji Stom­a­to­log­icznej w Lublin­ie w dniu 03.10.2014 r.(wykaz tem­atów zna­j­du­je się w załączniku Nr 1). więcej

Zjazd Absolwentów Akademii Medycznej w Lublinie — Wydział Stomatologiczny, rocznik 1984

2014 16 października, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Infor­mu­je­my o obchodach 30 lecia ukończenia Akademii Medy­cznej w Lublin­ie — Wydzi­ał Stomatologiczny,

rocznik 1984.

Uroczys­tość odbędzie się 18 październi­ka 2014 r.

więcej

Bezpłatne szkolenia skierowane do lekarzy i lekarzy dentystów z kompetencji teleinformatycznych w ochronie zdrowia

2014 16 października, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

Depar­ta­ment Fun­duszy Europe­js­kich Min­is­terst­wa Zdrowia infor­mu­je o rekru­tacji na bezpłatne szkole­nia skierowane do lekarzy i lekarzy den­tys­tów z kom­pe­tencji tele­in­for­maty­cznych w ochronie zdrowia w ramach pro­jek­tu sys­te­mowego pn. „Poprawa jakoś­ci zarządza­nia w ochronie zdrowia poprzez pop­u­laryza­cję wiedzy na tem­at tech­nologii ICT” współ­fi­nan­sowanego z EFS w ramach POKL, Dzi­ałanie 2.3 „Wzmoc­nie­nie potenc­jału zdrowia osób pracu­ją­cych oraz poprawa jakoś­ci funkcjonowa­nia sys­te­mu ochrony zdrowia.

http://www.oil.lublin.pl/news/397.html

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 25 czerwca 2014 r.

2014 7 października, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

25 czer­w­ca 2014 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Na spotka­niu dr Jacek Barańskie przed­staw­ił relac­je z posiedzenia KS NRL z dnia 5 czer­w­ca 2014 r. pod­czas którego pod­ję­to stanowiska w spraw­ie: więcej

Posiedzenia Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 3 września 2014 r.

2014 7 września, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

3 wrześ­nia 2014 r. odbyło się Posiedzenia Komisji Stom­a­to­log­icznej Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Na posiedze­niu porus­zone zostały następu­jące prob­le­my: więcej

Konferencja naukowo — szkoleniowa 6–8 luty 2015 r.

2014 25 czerwca, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

Kon­fer­enc­ja Naukowo – Szkole­niowa pt: „Najnowsze trendy w stom­a­tologii”, Kołobrzeg.

http://www.oil.szczecin.pl/konferencja/%3Agroup_slug/15/konferencja-naukowo-szkoleniowa-z-cyklu-najnowsze-trendy-w-stomat

Konferencja naukowo — szkoleniowa 24–26 października 2014 r

2014 25 czerwca, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

Kon­fer­enc­ja Naukowo – Szkole­niowa Lekarzy Stom­a­tologów, Rytro 2014.

http://www.oilkrakow.org.pl/stomatolodzy/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Itemid=36

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie — 14 maja 2014 r.

2014 4 czerwca, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

14 maja 2014 odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublinie 

Na spotka­niu doko­nano uzu­pełnienia składu Zespołu ds. Szkoleń oraz wybra­no Prze­wod­niczącego zespołu. Wpłynęły dwie kandy­datu­ry Remigiusz Cabana i Beaty Petkow­icz.  Prze­wod­niczą­cym został wybrany dr Remigiusz Caban.

więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie — 26 marca 2014 r.

2014 14 maja, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

26.marca 2014r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL OIL.

Głównym tem­atem spotka­nia było kon­trak­towanie świad­czeń stom­a­to­log­icznych z NFZ na 2014 rok. Prze­wod­niczą­cy KS dr Jacek Barańs­ki oraz Prezes dr Jacek Szkut­nik przed­staw­ili relację ze spotka­nia w LOW NFZ w spraw­ie kon­trak­tów na świad­czenia stom­a­to­log­iczne na rok 2014  i lata następne.

więcej

Spotkanie Zespołu ds. NFZ Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie — 8 marca 2014 r.

2014 14 maja, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Informacje ,

8 mar­ca 2014 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. NFZ Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL LIL , w spraw­ie kon­trak­towa­nia świad­czeń stom­a­to­log­icznych na rok 2014. Udzi­ał w spotka­niu wzięli: Wiceprezes OIL dr Jacek Szkut­nik, Prze­wod­niczą­cy KS dr Jacek Barańs­ki oraz członkowie Komisji wyty­powani do pra­cy w Zes­pole ds. NFZ (lista w załącze­niu). więcej