Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 r.

2015 11 czerwca, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

17 czer­w­ca 2015 r. odbyło  się posiedze­nie KS ORL w Lublin­ie, pod­czas którego uczest­ni­cy Wiosen­nych Pod­las­kich Spotkań Stom­a­to­log­icznych zdali relację z prze­biegu spotka­nia oraz Prze­wod­niczą­cy dr Jacek Barańs­ki wraz z W‑ce Preze­sem dr Jack­iem Szkut­nikiem zrelacjonowali posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej Naczel­nej Rady Lekarskiej w Serocku z dnia 13 czer­w­ca 2015 r.trail­er film Spi­der-Man: Homecoming

Ter­min kole­jnego posiedzenia został wyz­nac­zony na dzień 16 wrześ­nia 2015 r.

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

2015 1 czerwca, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

27 maja 2015 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej okrę­gowej Rady Lekarskiej w Lublin­ie. Prze­wod­niczą­cy KS ORL w Lublin­ie przed­staw­ił relację z ostat­niego posiedzenia KS NRL z dnia 18 kwiet­nia 2015 r. w zakre­sie: więcej