Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 24 lutego 2016 r.

2016 22 kwietnia, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

24 lutego 2016 r.  miało miejsce posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej. Tem­aty wiodące porus­zone na spotka­niu: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 20 stycznia 2016 r.

2016 22 kwietnia, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

20 sty­cz­nia 2016 r. odbyło się pier­wsze spotkanie członków Komisji w Nowym Roku pod­czas którego głównym punk­tem pro­gra­mu była prezen­tac­ja mul­ti­me­di­al­na przy­go­towana przez rad­ców prawnych LIL więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 16 grudnia 2015 r.

2016 22 kwietnia, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

16 grud­nia 2015 r. członkowie Komisji spotkali się po raz ostat­ni w starym roku. Spotkanie pomi­mo świątecznego charak­teru więcej