Obowiązek sprawozdawczy z codziennego przesyłania kolejek

2019 25 września, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W związku z kończą­cym się w dniu 30 wrześ­nia 2019 roku zwol­nie­niem z obow­iązku spra­woz­daw­czego z codzi­en­nego przesyła­nia kole­jek ( tryb opisany w art.23 ust.4 ustawy o świad­czeni­ach opie­ki zdrowot­nej finan­sowanych ze środ­ków pub­licznych) zachę­ca się stom­a­tologów pracu­ją­cych w ramach kon­trak­tu z NFZ o ponowne składanie wniosków powołu­jąc się na prob­le­my tech­niczne o możli­wość rapor­towa­nia kole­jek w try­bie cotygodniowym.