V Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne w Serocku

2019 9 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

14–16 czer­w­ca 2019 r. Komis­ja ds. Lekarzy Den­tys­tów Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Warsza­w­ie zaprasza na V Mazowieck­ie Spotka­nia Stom­a­to­log­iczne, które odbędą się w Serocku k/Warszawy

Więcej infor­ma­cji: https://izba-lekarska.pl/numer/numer‑5–6‑2019/v‑mazowieckie-spotkania-stomatologiczne/

Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne 2019

2019 19 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

6–8 czer­w­ca 2019 r. Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na ORL w Białym­stoku wspól­nie z Pod­laskim Sto­warzysze­niem Stom­a­tologów w Białym­stoku zaprasza na Wiosenne Pod­lask­ie Spotka­nia Stom­a­to­log­iczne do Augus­towa. Więcej infor­ma­cji: http://www.stomatolodzy-podlasia.pl/index.php-pid=augustow2019.htm

XXII Konferencja Naukowo — Szkoleniowa pt.: “Najnowsze Trendy w Stomatologii”

2019 12 marca, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

29–31 mar­ca 2019 r. w Koło­brzegu Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na ORL w Szczecinie orga­nizu­je XXII Kon­fer­encję Naukowo-Szkole­niową pt.: ‘Najnowsze Trendy w Stom­a­tologii”. Szczegółowe infor­ma­c­je moż­na uzyskać pod numerem tele­fonu: 91 48 74 936 wew. 116 lub e‑mailowo: ksidor@oil.szczecin.pl

Rejes­trac­ja:https://trendywstomatologii.pl/

XIII Konferencja Naukowo — Szkoleniowa Lekarzy Dentystów Wojskowych

2019 14 lutego, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

24–26 maja 2019 r. Wojskowa Izba Lekars­ka zaprasza do Liche­nia na XIII Kon­fer­encję Naukowo-Szkole­niową Lekarzy Den­tys­tów Wojskowych pt.: “Trendy w nowoczes­nej stom­a­tologii”. Więcej infor­ma­cji pod numerem tele­fonu 531 756 757 lub e‑mailowo office@ecodentalpartners

Nowości w leczeniu stomatologicznym

2018 22 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

7–9 czer­w­ca 2018 r. Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Białym­stoku wspól­nie z Pod­laskim Sto­warzysze­niem Stom­a­tologów w Białym­stoku orga­nizu­je ogólnopol­ską kon­fer­encję naukowo-szkole­niową więcej

28.05.2018 r. Konferencja 70-lecia Gdańskiej Stomatologii oraz Międzynarodowa Konferencji Naukowo-Szkoleniowej — Onkologia we współczesnej stomatologii

2018 26 stycznia, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

28 maja 2018 r. w Gdańsku odbędzie się kon­fer­enc­ja 70-lecia Gdańskiej Stom­a­tologii oraz Między­nar­o­dowa Kon­fer­encji Naukowo-Szkole­niowej — Onkolo­gia we współczes­nej stomatologii

Szczegolowy pro­gram

23–25.02.2018 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowo — Szkoleniowa w Kołobrzegu

2018 23 stycznia, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

W dni­ach 23–25.02.2018 r. w Koło­brzegu odbędzie się ogólnopol­s­ka kon­fer­enc­ja naukowo — szkole­niowa pt.: “Najnowsze Trendy w Stomatologii”.

Szczegółowe infor­ma­c­je dostęp­ne na stron­ie: www.trendy2018.pl

 

09–10.02.2018 r. Konferencja Naukowo — Szkoleniowa Lekarzy Dentystów

2018 23 stycznia, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

W dni­ach 9–10.02.2018 r. w Rzes­zowie odbędzie się X Pod­karpac­ka Kon­fer­enc­ja Naukowo- Szkole­niowa Lekarzy Dentystów.

Więcej infor­ma­cji pod numerem tele­fonu: 17 717 77 17

17–19 marca 2017 r. Najnowsze trendy w stomatologii — XVIII Konferencja Naukowo — Szkoleniowa

2017 22 lutego, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

W dni­ach 17–19  mar­ca 2017 r. Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na ORL w Szczecinie zaprasza na kon­fer­encję naukowo — szkole­niową pt.: “Najnowsze trendy w stomatologii”.

Więcej infor­ma­cji: http://www.oil.szczecin.pl/konferencje/2/lekarze-dentysci?page=2

Ochrona radiologiczna pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne — kurs tylko dla lekarzy dentystów

2017 22 lutego, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

Ośrodek Doskonale­nia zawodowego Lekarzy NIL w Warsza­w­ie orga­nizu­je kurs pt.: “Ochrona radi­o­log­icz­na pac­jen­ta dla lekarzy den­tys­tów wykonu­ją­cych medy­czne pro­ce­dury radi­o­log­iczne — kurs tylko dla lekarzy dentystów”.

Więcej infor­ma­cji: http://www.nil.org.pl/dzialalnosc/orodek-doskonalenia-zawodowego-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/szkolenia-prowadzone-przez-nil/ochrona-radiologiczna-pacjentow-dla-lekarzy-dentystow-wykonujacych-procedury-radiologiczne