Informacje MZ w sprawie e‑recept

2019 16 grudnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

MZ_pismo doty­czące wejś­cia w życie obow­iązku stosowa­nia e‑recepty

20–22 marca 2020 r. Najnowsze Trendy w Stomatologii

2019 11 grudnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W dni­ach 20–22.03.2020 r, Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na ORL w Szczecinie zaprasza na XXIV kon­fer­encję naukowo-szkole­niową: “Najnowsze Trendy w Stomatologii”

Więcej infor­ma­cji oraz for­mu­la­rz rejes­tra­cyjny: https://trendywstomatologii.pl/