Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne 2019

2019 19 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

6–8 czer­w­ca 2019 r. Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na ORL w Białym­stoku wspól­nie z Pod­laskim Sto­warzysze­niem Stom­a­tologów w Białym­stoku zaprasza na Wiosenne Pod­lask­ie Spotka­nia Stom­a­to­log­iczne do Augus­towa. Więcej infor­ma­cji: http://www.stomatolodzy-podlasia.pl/index.php-pid=augustow2019.htm

Praktyczny poradnik w sprawie sterylizacji

2019 13 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komis­ja Stom­a­to­log­iczne NRL opra­cow­ała broszurę, która przed­staw­ia prak­ty­czne wskazów­ki przy kon­troli Sanepidu. Porad­nik zaw­iera lin­ki do mate­ri­ałów pomoc­niczych, z który­mi prosimy zapoz­nać się: Sterylizacja_broszura

XXII Konferencja Naukowo — Szkoleniowa pt.: “Najnowsze Trendy w Stomatologii”

2019 12 marca, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

29–31 mar­ca 2019 r. w Koło­brzegu Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na ORL w Szczecinie orga­nizu­je XXII Kon­fer­encję Naukowo-Szkole­niową pt.: ‘Najnowsze Trendy w Stom­a­tologii”. Szczegółowe infor­ma­c­je moż­na uzyskać pod numerem tele­fonu: 91 48 74 936 wew. 116 lub e‑mailowo: ksidor@oil.szczecin.pl

Rejes­trac­ja:https://trendywstomatologii.pl/