Pismo do lekarzy i lekarzy dentystów – obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej uchylony

2018 19 grudnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

https://www.nil.org.pl/aktualnosci/pismo-do-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-obowiazek-prowadzenia-elektronicznej-dokumentacji-medycznej-uchylony

EDM — Dokumentacja medyczna

2018 18 grudnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Stara­nia NIL dały efekt. Przepis oblig­u­ją­cy niemal wszys­tkie placów­ki mające umowę z NFZ do prowadzenia doku­men­tacji medy­cznej w formie elek­tron­icznej nie wejdzie w życie od 1 sty­cz­nia 2019 — zapowiedzi­ał wicem­i­nis­ter zdrowia pod­czas XIV Forum Rynku Zdrowia. Więcej infor­ma­cji zna­j­du­je się stron­ie inter­ne­towej NIL: https://stom.hipokrates.org/edm/poradnik/

Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych

2018 22 listopada, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Odpowiedź Lubel­skiego Państ­wowego Wojew­ódzkiego Inspek­to­ra San­i­tarnego w Lublin­ie w spraw­ie ogól­nych wyty­cznych dla wszys­t­kich pod­miotów wykonu­ją­cych pro­cesy dekon­t­a­m­i­nacji, w tym steryl­iza­cji wyrobów medy­cznych i innych przed­miotów wielo­razowego użytku wyko­rzysty­wanych przy udziela­niu świad­czeń zdrowot­nych oraz innych czyn­noś­ci, pod­czas których może dojść do prze­niesienia choro­by zakaźnej lub zakaż: Odpowiedź_Sanepid_09.11.2018 r.

Pis­mo wyjaś­ni­a­jące stanowisko Komisji Stom­a­to­log­icznej NRL w spraw­ie dekon­t­a­m­i­nacji kierowane do Głównego Inspek­to­ra San­i­tarnego: Pismo-do-GIS-dot.-ogolnych-wytycznych-sterylizacji-wyrobow-medycznych

Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym

2018 9 października, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

8 październi­ka 2018 r. odbyło się spotkanie z Wojew­ódzkim Inspek­torem San­i­tarnym Panią mgr. farm. Irminą Nikiel doty­czące trwa­ją­cych w gabi­ne­tach lekars­kich kon­troli w zakre­sie steryl­iza­cji. Więcej infor­ma­cji:  więcej

RODO w praktykach zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów

2018 24 kwietnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Prak­ty­czne infor­ma­c­je dla lekarzy doty­czące wdroże­nia nowych reg­u­lacji + WZORY:

http://www.oil.lublin.pl/news/535.html#wzory

Komisja Stomatologiczna VIII kadencji

2018 18 kwietnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Prze­wod­niczą­cy Komisji Stom­a­to­log­icznej zaprasza do współpra­cy w ramach KS ORL w Lublinie

Więcej infor­ma­cji: Zaprosze­nie do współpracy

Nowości w leczeniu stomatologicznym

2018 22 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

7–9 czer­w­ca 2018 r. Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Białym­stoku wspól­nie z Pod­laskim Sto­warzysze­niem Stom­a­tologów w Białym­stoku orga­nizu­je ogólnopol­ską kon­fer­encję naukowo-szkole­niową więcej

28.05.2018 r. Konferencja 70-lecia Gdańskiej Stomatologii oraz Międzynarodowa Konferencji Naukowo-Szkoleniowej — Onkologia we współczesnej stomatologii

2018 26 stycznia, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

28 maja 2018 r. w Gdańsku odbędzie się kon­fer­enc­ja 70-lecia Gdańskiej Stom­a­tologii oraz Między­nar­o­dowa Kon­fer­encji Naukowo-Szkole­niowej — Onkolo­gia we współczes­nej stomatologii

Szczegolowy pro­gram

23–25.02.2018 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowo — Szkoleniowa w Kołobrzegu

2018 23 stycznia, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

W dni­ach 23–25.02.2018 r. w Koło­brzegu odbędzie się ogólnopol­s­ka kon­fer­enc­ja naukowo — szkole­niowa pt.: “Najnowsze Trendy w Stomatologii”.

Szczegółowe infor­ma­c­je dostęp­ne na stron­ie: www.trendy2018.pl

 

09–10.02.2018 r. Konferencja Naukowo — Szkoleniowa Lekarzy Dentystów

2018 23 stycznia, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

W dni­ach 9–10.02.2018 r. w Rzes­zowie odbędzie się X Pod­karpac­ka Kon­fer­enc­ja Naukowo- Szkole­niowa Lekarzy Dentystów.

Więcej infor­ma­cji pod numerem tele­fonu: 17 717 77 17