Informacje MZ w sprawie e‑recept

2019 16 grudnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

MZ_pismo doty­czące wejś­cia w życie obow­iązku stosowa­nia e‑recepty

20–22 marca 2020 r. Najnowsze Trendy w Stomatologii

2019 11 grudnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W dni­ach 20–22.03.2020 r, Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na ORL w Szczecinie zaprasza na XXIV kon­fer­encję naukowo-szkole­niową: “Najnowsze Trendy w Stomatologii”

Więcej infor­ma­cji oraz for­mu­la­rz rejes­tra­cyjny: https://trendywstomatologii.pl/

Obowiązek sprawozdawczy z codziennego przesyłania kolejek

2019 25 września, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W związku z kończą­cym się w dniu 30 wrześ­nia 2019 roku zwol­nie­niem z obow­iązku spra­woz­daw­czego z codzi­en­nego przesyła­nia kole­jek ( tryb opisany w art.23 ust.4 ustawy o świad­czeni­ach opie­ki zdrowot­nej finan­sowanych ze środ­ków pub­licznych) zachę­ca się stom­a­tologów pracu­ją­cych w ramach kon­trak­tu z NFZ o ponowne składanie wniosków powołu­jąc się na prob­le­my tech­niczne o możli­wość rapor­towa­nia kole­jek w try­bie cotygodniowym.

Komunikat dla lekarzy dentystów Lubelskiej Izby Lekarskiej w sprawie zasad dekontaminacji

2019 25 lipca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Uprze­jmie infor­mu­je­my, że Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Lublin­ie pod­jęła prace nad opra­cow­aniem zasad dekon­t­a­m­i­nacji i pro­ce­dur dos­tosowanych do potrzeb zapewnienia należy­tych warunk­ów san­i­tarnych gabi­netów stom­a­to­log­icznych. Po dopra­cow­a­niu pro­ce­dur i uzyska­niu odpowied­nich opinii kon­sul­tan­tów zostaną one przekazane do Min­is­terst­wa Zdrowia celem ujed­no­lice­nia norm w w/w zakre­sie i wyda­nia stosownych ustaw zapew­ni­a­ją­cych bez­pieczeńst­wo świad­czenio­bior­ców i dos­tosowanych do specy­fi­ki pra­cy w gabi­ne­tach stom­a­to­log­icznych. Prosimy więc o śledze­nie etapów prac w w/w spraw­ie na stron­ie inter­ne­towej Komisji Stom­a­to­log­icznej Okrę­gowej ORL w Lublinie.

26 czerwca 2019 r. Dekontaminacja, sterylizacja w gabinecie dentystycznym – a kontrola Sanepidu

2019 27 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

26 czer­w­ca 2019 r. Lubel­s­ka Izba Lekars­ka zaprasza lekarzy den­tys­tów na kurs medy­czny: “Dekon­t­a­m­i­nac­ja, steryl­iza­c­ja w gabinecie den­tysty­cznym — a kon­tro­la Sanepidu”.

Więcej infor­ma­cji oraz for­mu­la­rz rejes­tra­cyjny: For­mu­la­rz rejestracyjny

V Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne w Serocku

2019 9 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

14–16 czer­w­ca 2019 r. Komis­ja ds. Lekarzy Den­tys­tów Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Warsza­w­ie zaprasza na V Mazowieck­ie Spotka­nia Stom­a­to­log­iczne, które odbędą się w Serocku k/Warszawy

Więcej infor­ma­cji: https://izba-lekarska.pl/numer/numer‑5–6‑2019/v‑mazowieckie-spotkania-stomatologiczne/

Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne 2019

2019 19 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

6–8 czer­w­ca 2019 r. Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na ORL w Białym­stoku wspól­nie z Pod­laskim Sto­warzysze­niem Stom­a­tologów w Białym­stoku zaprasza na Wiosenne Pod­lask­ie Spotka­nia Stom­a­to­log­iczne do Augus­towa. Więcej infor­ma­cji: http://www.stomatolodzy-podlasia.pl/index.php-pid=augustow2019.htm

Praktyczny poradnik w sprawie sterylizacji

2019 13 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komis­ja Stom­a­to­log­iczne NRL opra­cow­ała broszurę, która przed­staw­ia prak­ty­czne wskazów­ki przy kon­troli Sanepidu. Porad­nik zaw­iera lin­ki do mate­ri­ałów pomoc­niczych, z który­mi prosimy zapoz­nać się: Sterylizacja_broszura

XXII Konferencja Naukowo — Szkoleniowa pt.: “Najnowsze Trendy w Stomatologii”

2019 12 marca, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

29–31 mar­ca 2019 r. w Koło­brzegu Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na ORL w Szczecinie orga­nizu­je XXII Kon­fer­encję Naukowo-Szkole­niową pt.: ‘Najnowsze Trendy w Stom­a­tologii”. Szczegółowe infor­ma­c­je moż­na uzyskać pod numerem tele­fonu: 91 48 74 936 wew. 116 lub e‑mailowo: ksidor@oil.szczecin.pl

Rejes­trac­ja:https://trendywstomatologii.pl/

XIII Konferencja Naukowo — Szkoleniowa Lekarzy Dentystów Wojskowych

2019 14 lutego, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

24–26 maja 2019 r. Wojskowa Izba Lekars­ka zaprasza do Liche­nia na XIII Kon­fer­encję Naukowo-Szkole­niową Lekarzy Den­tys­tów Wojskowych pt.: “Trendy w nowoczes­nej stom­a­tologii”. Więcej infor­ma­cji pod numerem tele­fonu 531 756 757 lub e‑mailowo office@ecodentalpartners