Zapraszamy po odbiór środków ochrony osobistej

2020 15 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komu­nikat w spraw­ie odbioru środ­ków ochrony osobistej

Petycja lekarzy dentystów

2020 15 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Pety­c­ja w spraw­ie współczyn­ników dla wszys­t­kich zakresów świad­czeń. Pety­c­ja przy­go­towana przez Komisję Stom­a­to­log­icz­na NRL: https://ankiety.hipokrates.org/index.php/986993?lang=pl

Stanowiska NFZ z dnia 17 kwietnia 2020 r.

2020 12 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Stanowiska NFZ z dnia 17 kwiet­nia 2020 r. w spraw­ie uproszc­zonego rozlicza­nia umów o udzielanie świad­czeń opie­ki zdrowot­nej  Stanowiska_NFZ_20.04.2020 r.

Środki ochrony indywidualnej dla lekarzy dentystów

2020 11 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komu­nikat w spraw­ie dys­try­bucji środ­ków ochrony osobistej

Najnowsze wytyczne MZ

2020 6 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Zalece­nia postępowa­nia przy udziela­niu świad­czeń stom­a­to­log­icznych w sytu­acji ogłos­zonego na tere­nie Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej stanu epi­demii w związku z zakaże­ni­a­mi wirusem SARS-CoV­‑2

Nowe zalecenia_MZ