Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 4 października 2017 r.

2017 16 października, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

4 październi­ka 2017 r. miało miejsce posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej, pod­czas którego Prze­wod­niczą­cy Komisji Jacek Barańs­ki przekazał infor­ma­cję z posiedzenia Komisji Zdrowia Sen­atu na tem­at zakupu i dzi­ałal­noś­ci den­to­busów. Członkowie Komisji Stom­a­to­log­icznej LIL negaty­wnie wypowiedzieli się na tem­at pro­jek­tu wprowadzenia den­to­busów, widząc prob­le­my w sys­tem­aty­cznoś­ci prowadzenia pro­fi­lak­ty­ki, dużych kosztów utrzy­ma­nia den­to­busów oraz biorąc pod uwagę fakt, że w naszym wojew­ództwie nie ma prob­lemów z dostęp­noś­cią do gabi­netów stom­a­to­log­icznych nawet w małych miejs­cowoś­ci­ach i wsi­ach. więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 18 maja 2016 r.

2016 20 maja, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

18 maja 2016 r. członkowie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublin­ie obrad­owali na kole­jnym posiedze­niu, pod­czas którego porus­zono między inny­mi następu­jące sprawy: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

2016 2 maja, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

13 kwiet­nia 2016 r. odbyło się kole­jne spotkanie członków Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublin­ie. Wiodą­cym tem­atem była inter­pelac­ja poseł Haliny Szy­dełko do Min­is­terst­wa Zdrowia w spraw­ie rozdzie­le­nia samorządów lekarzy i lekarzy den­tys­tów. Członkowie Komisji w głosowa­niu jednogłośnie opowiedzieli się za utrzy­maniem jed­no­litego samorzą­du. więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 24 lutego 2016 r.

2016 22 kwietnia, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

24 lutego 2016 r.  miało miejsce posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej. Tem­aty wiodące porus­zone na spotka­niu: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 20 stycznia 2016 r.

2016 22 kwietnia, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

20 sty­cz­nia 2016 r. odbyło się pier­wsze spotkanie członków Komisji w Nowym Roku pod­czas którego głównym punk­tem pro­gra­mu była prezen­tac­ja mul­ti­me­di­al­na przy­go­towana przez rad­ców prawnych LIL więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 16 grudnia 2015 r.

2016 22 kwietnia, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

16 grud­nia 2015 r. członkowie Komisji spotkali się po raz ostat­ni w starym roku. Spotkanie pomi­mo świątecznego charak­teru więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 18 listopada 2015 r.

2015 25 listopada, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

18 listopa­da 2015 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublin­ie. Tem­aty porus­zone pod­czas spotka­nia: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 14 października 2015 r.

2015 18 października, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

14 październi­ka 2015 r.  miało miejsce posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublin­ie, na którym Prze­wod­niczą­cy dr Jacek Barańs­ki oraz Członek Komisji Maciej Tom­czykows­ki przed­staw­ili spra­woz­danie z uczest­nict­wa w VI Łódz­kich Spotka­ni­ach Stom­a­to­log­icznych. więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 16 września 2015 r.

2015 20 sierpnia, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

16 wrześ­nia 2015 r. miało miejsce pier­wsze po wakac­jach posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Lublin­ie. Tem­aty poruszane pod­czas obrad Komisji to między inny­mi: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 r.

2015 11 czerwca, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

17 czer­w­ca 2015 r. odbyło  się posiedze­nie KS ORL w Lublin­ie, pod­czas którego uczest­ni­cy Wiosen­nych Pod­las­kich Spotkań Stom­a­to­log­icznych zdali relację z prze­biegu spotka­nia oraz Prze­wod­niczą­cy dr Jacek Barańs­ki wraz z W‑ce Preze­sem dr Jack­iem Szkut­nikiem zrelacjonowali posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej Naczel­nej Rady Lekarskiej w Serocku z dnia 13 czer­w­ca 2015 r.trail­er film Spi­der-Man: Homecoming

Ter­min kole­jnego posiedzenia został wyz­nac­zony na dzień 16 wrześ­nia 2015 r.