28–30 października 2016 r. Konferencja Naukowo — Szkoleniowa Rytro — Jesień 2016

2016 23 czerwca, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

W dni­ach 28–30 październi­ka 2016 r. odbędzie się Kon­fer­enc­ja Naukowo — Szkole­niowa Lekarzy Stom­a­tologów, Rytro — Jesień 2016.

Więcej infor­ma­cji oraz for­mu­la­rz zgłoszeniowy: http://oilkrakstom.pl/

25–28 sierpnia 2016 r. Kongres Stomatologiczny

2016 23 czerwca, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

W dni­ach 25–28 sierp­nia 2016 r. w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się Kon­gres Stom­a­to­log­iczny. Orga­ni­za­torem Kon­gre­su jest Wielkopol­s­ka Izba Lekars­ka. więcej

Korespondencja KS ORL w lublinie z LOW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń lakierowania zębów ¼ łuku zębowego

2016 1 czerwca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W naw­iąza­niu do komu­nikatu z dnia 31 mar­ca 2016 r. jaki ukazał się na por­talu SZOI doty­czącego rozlicza­nia świad­czenia „Lakierowanie zębów ¼ łuku zębowego” na wniosek lekarzy den­tys­tów Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Lublin­ie wys­tąpiła z pis­mem do Lubel­skiego Odd­zi­ału Wojew­ódzkiego NFZ w celu przed­staw­ienia stosownego wyjaśnienia. Poniżej kore­spon­denc­ja w przed­miotowej sprawie.
więcej

Uwagi Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

2016 1 czerwca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W związku z pojaw­ie­niem się pro­jek­tu roz­porządzenia MZ w spraw­ie kry­ter­iów oce­ny ofert stom­a­to­log­icznych prag­niemy zwró­cić uwagę, iż spotkał się on z kry­tyką środowiska stom­a­to­log­icznego lekarzy pracu­ją­cych na tere­nie Lubel­skiej Izby Lekarskiej. więcej