Bezpłatne szkolenia z ochrony radiologicznej pacjenta

2016 1 sierpnia, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

Ośrodek Doskonale­nia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Den­tys­tów Naczel­nej Izby Lekarskiej zaprasza lekarzy den­tys­tów z całego kra­ju na bezpłatne szkolenia:
10.10.2016; 21.11.2016   —  „Ochrona radi­o­log­icz­na pac­jen­ta dla lekarzy dentystów”
22–23.11.2016 – „Kurs dla osób ubie­ga­ją­cych się o nadanie uprawnień inspek­to­ra ochrony radi­o­log­icznej typu S”

Kursy zakońc­zone egza­minem (egza­miny płatne zgod­nie ze stawka­mi określony­mi w obow­iązu­ją­cych  Roz­porządzeni­ach MZ)

ZAPISY: www.odz.nil.org.pl

Miejsce szkoleń:
Naczel­na Izba Lekarska
Ośrodek Doskonale­nia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów
ul. Sobieskiego 110, 00–764 Warszawa

e- mail: odz@hipokrates.org
tel. 22 559 13 10, 22 559 13 44