17–18 czerwca 2016 r. II Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne

2016 30 marca, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

W imie­niu włas­nym oraz członków Komisji ds. Lekarzy Den­tys­tów Okrę­gowej Izby lekarskiej w Warsza­w­ie serdecznie zapraszam koleżan­ki i kolegów den­tys­tów OIL w Lublin­ie do udzi­ału w II Mazowiec­kich Spotka­ni­ach Stom­a­to­log­icznych, które odbędą się w Hotelu Warsza­w­ian­ka w Jachrynce koło Warszawy.

Szczegółowe infor­ma­c­je i pro­gram dostęp­ne na stron­ie: http://www.oilwaw.org.pl/wydarzenie/ii-mazowieckie-spotkania-stomatologiczne/

Z poważaniem
Mar­ta Klimkowska-Misiak