Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 14 stycznia 2015 r.

2015 2 lutego, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

14 sty­cz­nia 2015 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublin­ie. Głównym punk­tem obrad było spra­woz­danie ze spotka­nia w Naczel­nej Izbie Lekarskiej, które w zasad­niczej częś­ci doty­czyło prob­lemów ksz­tałce­nia przed i pody­plo­mowego lekarzy den­tys­tów. W spotka­niu udzi­ał wzięli kon­sul­tan­ci kra­jowi poszczegól­nych dziedzin stom­a­tologii oraz przed­staw­iciele komisji stom­a­to­log­icznych okrę­gowych izb lekars­kich. więcej