26 czerwca 2019 r. Dekontaminacja, sterylizacja w gabinecie dentystycznym – a kontrola Sanepidu

2019 27 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

26 czer­w­ca 2019 r. Lubel­s­ka Izba Lekars­ka zaprasza lekarzy den­tys­tów na kurs medy­czny: “Dekon­t­a­m­i­nac­ja, steryl­iza­c­ja w gabinecie den­tysty­cznym — a kon­tro­la Sanepidu”.

Więcej infor­ma­cji oraz for­mu­la­rz rejes­tra­cyjny: For­mu­la­rz rejestracyjny

V Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne w Serocku

2019 9 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

14–16 czer­w­ca 2019 r. Komis­ja ds. Lekarzy Den­tys­tów Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Warsza­w­ie zaprasza na V Mazowieck­ie Spotka­nia Stom­a­to­log­iczne, które odbędą się w Serocku k/Warszawy

Więcej infor­ma­cji: https://izba-lekarska.pl/numer/numer‑5–6‑2019/v‑mazowieckie-spotkania-stomatologiczne/