Nowe zasady prowadzenia rachunku kosztów przez świadczeniodawców od 1 stycznia 2021 r.

2020 29 grudnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W związku z pod­pisaniem przez Min­is­tra Zdrowia w dniu 26 październi­ka 2020 roku Roz­porządzenia w spraw­ie zale­ceń doty­czą­cych stan­dar­du rachunku kosztów u świad­czenio­daw­ców (Dz.U.2020.2045 z dnia 2020.11.19), od 1 sty­cz­nia 2021 roku zaczy­na­ją obow­iązy­wać nowe zasady prowadzenia rachunku kosztów przez świad­czenio­daw­ców wykonu­ją­cych świad­czenia opie­ki zdrowot­nej na pod­staw­ie umowy z NFZ. więcej

Szczepienie medyków na COVID–19

2020 17 grudnia, Administrator | kategoria Informacje ,

Aktu­al­iza­c­ja: link do artykułu Min­is­terst­wa zdrowia

Min­is­terst­wo Zdrowia infor­mu­je, że pier­wsze daw­ki szczepi­onek prze­ci­wko COVID- 19 będą przez­nac­zone dla osób, które są najbardziej narażone na zakaże­nie (tzw. etap 0 szczepień – również dla lekarzy i lekarzy den­tys­tów prowadzą­cych indy­wid­u­alną prak­tykę lekarską). Lekarze oraz lekarze den­tyś­ci zain­tere­sowani wyko­naniem szczepi­enia mogą zgłaszać się do tzw. szpi­tali węzłowych w celu zre­al­i­zowa­nia szczepi­enia (lista punków wraz z numerem kon­tak­towym załącza­my poniżej): 

Lista punk­tów

Zgłoszenia przyj­mowanie są do 20 grud­nia br.

Dodatkowe infor­ma­c­je:

Lubel­s­ki OW NFZ uprze­jmie infor­mu­je, że w związku z przyję­ciem Nar­o­dowego Pro­gra­mu Szczepień trwa orga­ni­za­c­ja pro­ce­su szczepień prze­ci­wko COVID-19 dla pra­cown­ików­placówek medy­cznych (m.in. lekarze, lekarze den­tyś­ci, fel­cz­erzy, pielęg­niar­ki i położne,pozostałe zawody medy­czne, zawody niem­e­dy­czne, w tym per­son­el admin­is­tra­cyjnyi pomoc­niczy, bez wzglę­du na for­mę współpracy).

Uwzględ­ni­a­jąc fakt, że nie wszyscy wyżej wymie­nieni pra­cown­i­cy sek­to­ra ochrony zdrowia udziela­ją świad­czeń w ramach umów z Nar­o­dowym Fun­duszem Zdrowia, zwracam się z uprzejmą

prośbą o rozpowszech­nie­nie poprzez samorząd lekarski/pielęgniarski infor­ma­cji na tem­at pro­ce­su szczepień.

Peł­na treść pis­ma (.pdf)

Orga­ni­za­c­ja szczepień prze­ci­wko COVID-19 pra­cown­ików sek­to­ra ochrony zdrowia (.pdf)

Zgo­da na przetwarzanie danych (.docx)

Szpi­tale węzłowe — koor­dy­na­torzy (.xslx)