Nowelizacja prawo atomowe

2021 15 września, Monika Macyra | kategoria Informacje ,
W terminie do 22 września 2021 r. kierownicy jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą Prawo Atomowe (Dz. U. 2019, poz. 1792 z póź. zm.):
  1. dostosują programy zapewnienia jakości do wymagań określonych w przepisach art. 7 ust. 2a i 2b ustawy:

2a. Program zapewnienia jakości obejmuje w szczególności:

1) podział między pracownikami jednostki organizacyjnej odpowiedzialności oraz zadań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

2) sposób realizacji wymagań dotyczących funkcjonowania, konserwacji i utrzymania źródeł promieniowania jonizującego oraz dotyczących wyposażenia związanego z tymi źródłami;

3) sposób zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych przed uszkodzeniem, kradzieżą i dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych;

4) system zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych.

2b. W jednostce ochrony zdrowia obejmuje również:

1) systematycznie planowane i wykonywane działania konieczne dla zapewnienia ochrony radiologicznej osób poddawanych ekspozycjom medycznym, o których mowa w art. 33a, w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia i skali ekspozycji niezamierzonych lub narażeń przypadkowych;

2) wdrożenie wewnętrznego systemu rejestracji i analizy zdarzeń obejmujących lub potencjalnie obejmujących ekspozycje niezamierzone lub narażenia przypadkowe, odpowiednio do zagrożenia powodowanego przez działalność wykonywaną przez tę jednostkę;

4) w sytuacji ekspozycji niezamierzonej lub narażenia przypadkowego – przygotowanie informacji dla lekarza kierującego oraz lekarza prowadzącego, a także pacjenta lub jego przedstawiciela, o ekspozycji niezamierzonej lub narażeniu przypadkowym oraz o wynikach analizy tej ekspozycji lub tego narażenia

  1. Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 11.

1) opracują system zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych

2) dokonają analizy zagrożeń,
3) dostosują zakładowy plan postępowania awaryjnego do wymagań określonych w przepisach ustawy
4) prześlą wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności związanej z narażeniem dostosowany zgodnie z pkt 3 zakładowy plan postępowania awaryjnego wraz z wynikami analizy zagrożeń,

Spełnienie tych wymogów polegać będzie w pierwszym kolejności na wytworzeniu dodatkowych dokumentów oraz przesłanie dwóch z nich właściwemu Wojewodzie.

Wzory dokumentów opracowała Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, poniżej do pobrania:

dok.1: Program szkolenia

dok.2: Zakładowy plan postępowania awaryjnego

dok.3: Wnioski z analizy zagrożeń w gabinecie stomatologicznym