Nowelizacja prawo atomowe

2021 15 września, Monika Macyra | kategoria Informacje ,
W terminie do 22 września 2021 r. kierownicy jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą Prawo Atomowe (Dz. U. 2019, poz. 1792 z póź. zm.):
  1. dos­to­su­ją pro­gramy zapewnienia jakoś­ci do wyma­gań określonych w przepisach art. 7 ust. 2a i 2b ustawy:

2a. Pro­gram zapewnienia jakoś­ci obe­j­mu­je w szczególności:

1) podzi­ał między pra­cown­ika­mi jed­nos­t­ki orga­ni­za­cyjnej odpowiedzial­noś­ci oraz zadań w zakre­sie bez­pieczeńst­wa jądrowego i ochrony radiologicznej;

2) sposób real­iza­cji wyma­gań doty­czą­cych funkcjonowa­nia, kon­serwacji i utrzy­ma­nia źródeł promieniowa­nia jonizu­jącego oraz doty­czą­cych wyposaże­nia związanego z tymi źródłami;

3) sposób zabez­pieczenia źródeł promieniotwór­czych przed uszkodze­niem, kradzieżą i dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych;

4) sys­tem zarządza­nia sytu­ac­ja­mi zdarzeń radiacyjnych.

2b. W jed­nos­tce ochrony zdrowia obe­j­mu­je również:

1) sys­tem­aty­cznie planowane i wykony­wane dzi­ała­nia konieczne dla zapewnienia ochrony radi­o­log­icznej osób pod­dawanych ekspozy­cjom medy­cznym, o których mowa w art. 33a, w celu zmin­i­mal­i­zowa­nia praw­dopodobieńst­wa wys­tąpi­enia i skali ekspozy­cji nieza­mier­zonych lub narażeń przypadkowych;

2) wdroże­nie wewnętrznego sys­te­mu rejes­tracji i anal­izy zdarzeń obe­j­mu­ją­cych lub potenc­jal­nie obe­j­mu­ją­cych ekspozy­c­je nieza­mier­zone lub naraże­nia przy­pad­kowe, odpowied­nio do zagroże­nia powodowanego przez dzi­ałal­ność wykony­waną przez tę jednostkę;

4) w sytu­acji ekspozy­cji nieza­mier­zonej lub naraże­nia przy­pad­kowego – przy­go­towanie infor­ma­cji dla lekarza kieru­jącego oraz lekarza prowadzącego, a także pac­jen­ta lub jego przed­staw­iciela, o ekspozy­cji nieza­mier­zonej lub naraże­niu przy­pad­kowym oraz o wynikach anal­izy tej ekspozy­cji lub tego narażenia

  1. Kierown­i­cy jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych wykonu­ją­cych w dniu wejś­cia w życie niniejszej ustawy dzi­ałal­ność związaną z naraże­niem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 11.

1) opracu­ją sys­tem zarządza­nia sytu­ac­ja­mi zdarzeń radiacyjnych

2) dokon­a­ją anal­izy zagrożeń,
3) dos­to­su­ją zakład­owy plan postępowa­nia awaryjnego do wyma­gań określonych w przepisach ustawy
4) prześlą woje­w­odzie właś­ci­we­mu ze wzglę­du na miejsce wykony­wa­nia dzi­ałal­noś­ci związanej z naraże­niem dos­tosowany zgod­nie z pkt 3 zakład­owy plan postępowa­nia awaryjnego wraz z wynika­mi anal­izy zagrożeń,

Spełnienie tych wymogów polegać będzie w pierwszym kolejności na wytworzeniu dodatkowych dokumentów oraz przesłanie dwóch z nich właściwemu Wojewodzie.

Wzo­ry doku­men­tów opra­cow­ała Okrę­gowa Izba Lekars­ka w Krakowie, poniżej do pobrania:

dok.1: Pro­gram szkolenia

dok.2: Zakład­owy plan postępowa­nia awaryjnego

dok.3: Wnios­ki z anal­izy zagrożeń w gabinecie stomatologicznym