Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 4 października 2017 r.

2017 16 października, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

4 październi­ka 2017 r. miało miejsce posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej, pod­czas którego Prze­wod­niczą­cy Komisji Jacek Barańs­ki przekazał infor­ma­cję z posiedzenia Komisji Zdrowia Sen­atu na tem­at zakupu i dzi­ałal­noś­ci den­to­busów. Członkowie Komisji Stom­a­to­log­icznej LIL negaty­wnie wypowiedzieli się na tem­at pro­jek­tu wprowadzenia den­to­busów, widząc prob­le­my w sys­tem­aty­cznoś­ci prowadzenia pro­fi­lak­ty­ki, dużych kosztów utrzy­ma­nia den­to­busów oraz biorąc pod uwagę fakt, że w naszym wojew­ództwie nie ma prob­lemów z dostęp­noś­cią do gabi­netów stom­a­to­log­icznych nawet w małych miejs­cowoś­ci­ach i wsi­ach. więcej

Sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

2017 7 września, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Od 1 sierp­nia 2017 r. obow­iązu­je nowa ustawa z dnia 8 czer­w­ca 2017 r. o sposo­bie usta­la­nia najniższego wyna­grodzenia zasad­niczego pra­cown­ików wykonu­ją­cych zawody medy­czne zatrud­nionych w pod­mio­tach leczniczych. Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na rekomen­du­je zapoz­nanie się z jej treś­cią:  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1473/1

14–16 września 2017 r. Innowacje w Otolaryngologii

2017 13 lipca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W dni­ach 14 — 16 wrześ­nia 2017 r. w Koło­brzegu odbędzie się II Ogólnopol­s­ka Kon­fer­enc­ja pt: “Innowac­je w Otolaryngologii”

Więcej infor­ma­cji: http://www.laryngologia2017.pl/pl/

22–24 września 2017 r. Ósme Łódzkie Spotkania Stomatologiczne

2017 13 lipca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Łodzi zaprasza na Ósme Łódzkie Spotka­nia Stom­a­to­log­iczne, które odbędą się w Hotelu Wod­nik Słok k/Bełchatowa w dni­ach 22–24 wrześ­nia 2017 r.

Więcej infor­ma­cji: http://ks.oil.lodz.pl/%C3%B3sme-%C5%82%C3%B3dzkie-spotkania-stomatologiczne

17–19 marca 2017 r. Najnowsze trendy w stomatologii — XVIII Konferencja Naukowo — Szkoleniowa

2017 22 lutego, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

W dni­ach 17–19  mar­ca 2017 r. Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na ORL w Szczecinie zaprasza na kon­fer­encję naukowo — szkole­niową pt.: “Najnowsze trendy w stomatologii”.

Więcej infor­ma­cji: http://www.oil.szczecin.pl/konferencje/2/lekarze-dentysci?page=2

Ochrona radiologiczna pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne — kurs tylko dla lekarzy dentystów

2017 22 lutego, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

Ośrodek Doskonale­nia zawodowego Lekarzy NIL w Warsza­w­ie orga­nizu­je kurs pt.: “Ochrona radi­o­log­icz­na pac­jen­ta dla lekarzy den­tys­tów wykonu­ją­cych medy­czne pro­ce­dury radi­o­log­iczne — kurs tylko dla lekarzy dentystów”.

Więcej infor­ma­cji: http://www.nil.org.pl/dzialalnosc/orodek-doskonalenia-zawodowego-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/szkolenia-prowadzone-przez-nil/ochrona-radiologiczna-pacjentow-dla-lekarzy-dentystow-wykonujacych-procedury-radiologiczne

Zgoda pacjenta na leczenie

2017 6 lutego, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W związku z real­iza­cją Apelu Nr 1/2016 XXXVI Okrę­gowego Zjaz­du Lekarzy Del­e­gatów Lubel­skiej Izby Lekarskiej z dnia 19 mar­ca 2016 r. poniżej zamieszcza­my odnośnik do strony KS ORL w Krakowie, na której zna­jdziecie Państ­wo w zakład­ce “Doku­men­ty” zgody pac­jen­ta na leczenie:

Zgo­da pac­jen­ta na leczenie

Projekt zarządzenia — warunki i realizacja umów — leczenie stomatologiczne

2017 2 lutego, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Szanowne Koleżan­ki i Koledzy
Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na ORL w Lublin­ie infor­mu­je, że na stron­ie inter­ne­towej NFZ ukazał się pro­jekt zarządzenia Preze­sa NFZ — warun­ki i real­iza­c­ja umów — lecze­nie stomatologiczne:

Treść pro­jek­tu zarządzenia

 

Uprze­jmie prosimy o wnikli­we zapoz­nanie się z w/w pro­jek­tem oraz przekazanie uwag doty­czą­cych określe­nia iloś­ci punk­tów w przelicze­niu na jeden etat w różnych zakre­sach świad­czeń. Państ­wa opinie i sug­estie są niezwyk­le istotne oraz zostaną uwzględ­nione w negoc­jac­jach z LOW NFZ doty­czą­cych kon­trak­towa­nia na rok 2017.

Uwa­gi i opinie prosimy kierować na adres e‑mail: komisja.stomatologiczna@oil.lublin.pl najpóźniej do dnia 8 lutego 2017 r. 

 

Z poważaniem
Jacek Barański
Przewodniczący
Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublinie

3–4.02.2017 r. Konferencja Naukowo — Szkoleniowa Lekarzy Dentystów w Rzeszowie

2017 18 stycznia, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

3–4 lutego 2017 r. Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Rzes­zowie i Pol­skie Towarzyst­wo Stom­a­to­log­iczne Odd­zi­ał Rzeszów orga­nizu­ją we współpra­cy z Kat­e­drą i Zakła­dem Peri­odon­tologii U.M. w Lublin­ie Kon­fer­encję Naukowo — Szkole­niowa Lekarzy Dentystów.

Więcej infor­ma­cji udziela Okrę­gowa Izba Lekars­ka w Rzes­zowie: tele­fon. 17 717 77 24, e‑mail: okm.rzeszow@onet.pl