21–23 października 2016 r. konferencja naukowo — szkoleniowa „Nowe horyzonty radiologii stomatologicznej”

2016 6 października, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

Z okazji jubileuszu 40-lecia aka­demick­iego naucza­nia radi­ologii stom­a­to­log­icznej i szczękowo-twar­zowej w Lublin­ie odbędzie się  kon­fer­enc­ja „Nowe hory­zon­ty radi­ologii stomatologicznej”.

Więcej infor­ma­cji zna­j­du­je się na stron­ie: http://www.horyzontyradiologii.pl/

30.09–01.10.2016 r.VII Podkarpacka Konferencja Naukowo — Szkoleniowa pt.: “Interdyscyplinarne leczenie pacjentów”

2016 2 września, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Rzes­zowie w dni­ach 30 wrześ­nia — 1 październi­ka 2016 r. zaprasza na VII Pod­karpacką Kon­fer­encję Naukowo — Szkole­niową Lekarzy Den­tys­tów pt.: “Inter­dyscy­pli­narne lecze­nie pacjentów”

Więcej infor­ma­cji, pro­gram oraz kar­ta uczest­nict­wa zna­j­du­ją się na stron­ie: http://www.rzeszow.oil.org.pl/strona/stomatologia

30.09–01.10.2016 r. Jesienne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne Białowieża 2016

2016 2 września, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

W dni­ach 30 wrześ­nia — 1 październi­ka 2016 r. w Białowieży odbędą się Jesi­enne Pod­lask­ie Spotka­nia Stomatologiczne

Więcej infor­ma­cji, for­mu­la­rz zgłoszeniowy oraz szczegółowy pro­gram dostęp­ne są na stron­ie: http://www.stomatolodzy-podlasia.pl/index.php-pid=bialowieza2016.htm

Bezpłatne szkolenia z ochrony radiologicznej pacjenta

2016 1 sierpnia, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

Ośrodek Doskonale­nia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Den­tys­tów Naczel­nej Izby Lekarskiej zaprasza lekarzy den­tys­tów z całego kra­ju na bezpłatne szkolenia:
10.10.2016; 21.11.2016   —  „Ochrona radi­o­log­icz­na pac­jen­ta dla lekarzy dentystów”
22–23.11.2016 – „Kurs dla osób ubie­ga­ją­cych się o nadanie uprawnień inspek­to­ra ochrony radi­o­log­icznej typu S”

Kursy zakońc­zone egza­minem (egza­miny płatne zgod­nie ze stawka­mi określony­mi w obow­iązu­ją­cych  Roz­porządzeni­ach MZ)

ZAPISY: www.odz.nil.org.pl

Miejsce szkoleń:
Naczel­na Izba Lekarska
Ośrodek Doskonale­nia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów
ul. Sobieskiego 110, 00–764 Warszawa

e- mail: odz@hipokrates.org
tel. 22 559 13 10, 22 559 13 44

Dofinansowanie do nauki języka angielskiego

2016 27 lipca, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

Komis­ja Ksz­tałce­nia Medy­cznego ORL w Lublin­ie przy­pom­i­na o możli­woś­ci skorzystania
z dofi­nan­sowa­nia LIL do nau­ki języ­ka ang­iel­skiego w Szkole Języ­ka Ang­iel­skiego Lin­gua­ton w Lublin­ie, ul. Bal­tazara Paśnikowskiego 4A. Szczegółowych infor­ma­cji od 1 wrześ­nia 2016 r. udziela Szkoła Lin­gua­ton pod numera­mi tele­fonu: (81) 534 08 99, (81) 527 88 17.
Serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich zainteresowanych.

Odpowiedź LOW NFZ na pismo KS ORL w Lublinie w sprawie rozliczania znieczuleń stosowanych w leczeniu stomatologicznym

2016 7 lipca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Szanowne Koleżan­ki i Koledzylive stream­ing film Logan 2017 online

W związku z wys­tosowanym pis­mem do Lubel­skiego Odd­zi­ału Wojew­ódzkiego Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia przez Komisję Stom­a­to­log­iczną ORL w Lublin­ie z dnia 13 lip­ca 2016 r. w spraw­ie rozlicza­nia znieczuleń stosowanych w lecze­niu stom­a­to­log­icznym w ramach umów z NFZ poniżej zamieszcza­my obsz­erny cytat z nadesłanej odpowiedzi w przed­miotowej spraw­ie: więcej

28–30 października 2016 r. Konferencja Naukowo — Szkoleniowa Rytro — Jesień 2016

2016 23 czerwca, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

W dni­ach 28–30 październi­ka 2016 r. odbędzie się Kon­fer­enc­ja Naukowo — Szkole­niowa Lekarzy Stom­a­tologów, Rytro — Jesień 2016.

Więcej infor­ma­cji oraz for­mu­la­rz zgłoszeniowy: http://oilkrakstom.pl/

25–28 sierpnia 2016 r. Kongres Stomatologiczny

2016 23 czerwca, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

W dni­ach 25–28 sierp­nia 2016 r. w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się Kon­gres Stom­a­to­log­iczny. Orga­ni­za­torem Kon­gre­su jest Wielkopol­s­ka Izba Lekars­ka. więcej

Korespondencja KS ORL w lublinie z LOW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń lakierowania zębów ¼ łuku zębowego

2016 1 czerwca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W naw­iąza­niu do komu­nikatu z dnia 31 mar­ca 2016 r. jaki ukazał się na por­talu SZOI doty­czącego rozlicza­nia świad­czenia „Lakierowanie zębów ¼ łuku zębowego” na wniosek lekarzy den­tys­tów Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Lublin­ie wys­tąpiła z pis­mem do Lubel­skiego Odd­zi­ału Wojew­ódzkiego NFZ w celu przed­staw­ienia stosownego wyjaśnienia. Poniżej kore­spon­denc­ja w przed­miotowej sprawie.
więcej

Uwagi Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

2016 1 czerwca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W związku z pojaw­ie­niem się pro­jek­tu roz­porządzenia MZ w spraw­ie kry­ter­iów oce­ny ofert stom­a­to­log­icznych prag­niemy zwró­cić uwagę, iż spotkał się on z kry­tyką środowiska stom­a­to­log­icznego lekarzy pracu­ją­cych na tere­nie Lubel­skiej Izby Lekarskiej. więcej