Komunikat do pracowników ochrony zdrowia

2020 27 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komu­nikat do pra­cown­ików ochrony zdrowia

Wytyczne MZ-Stomatologia

2020 27 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Wyty­czne MZ-Stomatologia

CoVID-19 — ustalenia z 12 marca 2020r

2020 13 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W dniu wczo­ra­jszym (12 mar­ca 2020r.)  odbyły się kon­sul­tac­je Preze­sa NRL z Wicepreze­sem NFZ dr Bernar­dem Waśko. Tem­atem roz­mowy były warun­ki sko­rzys­ta­nia przez wszys­tkie placów­ki ambu­la­to­ryjne posi­ada­jące kon­trakt z NFZ z możli­woś­ci zaw­ieszenia przyjęć. NFZ liczy się z koniecznoś­cią  zaw­ieszenia świad­czeń przed placów­ki ambu­la­to­ryjne.

więcej

Komunikat w sprawie sytuacji związanej z pandemią COVID-19

2020 12 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na ORL w Lublin­ie rekomen­du­je lekar­zom den­tys­tom śledze­nie na bieżą­co infor­ma­cji wydawanych przez Głównego Inspek­to­ra San­i­tarnego oraz Min­is­tra Zdrowia, a także Lubel­skiej Izby Lekarskiej. Na stron­ie KS NRL  zamieszczane są łącza do pro­fesjon­al­nych wyty­cznych dot. higieny w gabinecie stom­a­to­log­icznym i algo­ryt­mu postępowa­nia z pac­jen­ta­mi pode­jrzany­mi o nosi­cielst­wo SARS-CoV­‑2.