Zjazd Absolwentów Akademii Medycznej w Lublinie — Wydział Stomatologiczny, rocznik 1984

2014 16 października, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Infor­mu­je­my o obchodach 30 lecia ukończenia Akademii Medy­cznej w Lublin­ie — Wydzi­ał Stomatologiczny,

rocznik 1984.

Uroczys­tość odbędzie się 18 październi­ka 2014 r.

więcej

Bezpłatne szkolenia skierowane do lekarzy i lekarzy dentystów z kompetencji teleinformatycznych w ochronie zdrowia

2014 16 października, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

Depar­ta­ment Fun­duszy Europe­js­kich Min­is­terst­wa Zdrowia infor­mu­je o rekru­tacji na bezpłatne szkole­nia skierowane do lekarzy i lekarzy den­tys­tów z kom­pe­tencji tele­in­for­maty­cznych w ochronie zdrowia w ramach pro­jek­tu sys­te­mowego pn. „Poprawa jakoś­ci zarządza­nia w ochronie zdrowia poprzez pop­u­laryza­cję wiedzy na tem­at tech­nologii ICT” współ­fi­nan­sowanego z EFS w ramach POKL, Dzi­ałanie 2.3 „Wzmoc­nie­nie potenc­jału zdrowia osób pracu­ją­cych oraz poprawa jakoś­ci funkcjonowa­nia sys­te­mu ochrony zdrowia.

http://www.oil.lublin.pl/news/397.html

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 25 czerwca 2014 r.

2014 7 października, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

25 czer­w­ca 2014 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Na spotka­niu dr Jacek Barańskie przed­staw­ił relac­je z posiedzenia KS NRL z dnia 5 czer­w­ca 2014 r. pod­czas którego pod­ję­to stanowiska w spraw­ie: więcej