Nowe zasady prowadzenia rachunku kosztów przez świadczeniodawców od 1 stycznia 2021 r.

2020 29 grudnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W związku z podpisaniem przez Ministra Zdrowia w dniu 26 października 2020 roku Rozporządzenia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U.2020.2045 z dnia 2020.11.19), od 1 stycznia 2021 roku zaczynają obowiązywać nowe zasady prowadzenia rachunku kosztów przez świadczeniodawców wykonujących świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umowy z NFZ. więcej

Szczepienie medyków na COVID–19

2020 17 grudnia, Administrator | kategoria Informacje ,

Aktualizacja: link do artykułu Ministerstwa zdrowia

Ministerstwo Zdrowia informuje, że pierwsze dawki szczepionek przeciwko COVID- 19 będą przeznaczone dla osób, które są najbardziej narażone na zakażenie (tzw. etap 0 szczepień – również dla lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących indywidualną praktykę lekarską). Lekarze oraz lekarze dentyści zainteresowani wykonaniem szczepienia mogą zgłaszać się do tzw. szpitali węzłowych w celu zrealizowania szczepienia (lista punków wraz z numerem kontaktowym załączamy poniżej):

Lista punktów

Zgłoszenia przyjmowanie są do 20 grudnia br.

Dodatkowe informacje:

Lubelski OW NFZ uprzejmie informuje, że w związku z przyjęciem Narodowego Programu Szczepień trwa organizacja procesu szczepień przeciwko COVID-19 dla pracownikówplacówek medycznych (m.in. lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki i położne,pozostałe zawody medyczne, zawody niemedyczne, w tym personel administracyjnyi pomocniczy, bez względu na formę współpracy).

Uwzględniając fakt, że nie wszyscy wyżej wymienieni pracownicy sektora ochrony zdrowia udzielają świadczeń w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, zwracam się z uprzejmą

prośbą o rozpowszechnienie poprzez samorząd lekarski/pielęgniarski informacji na temat procesu szczepień.

Pełna treść pisma (.pdf)

Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia (.pdf)

Zgoda na przetwarzanie danych (.docx)

Szpitale węzłowe – koordynatorzy (.xslx)

NOWOŚĆ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020, poz. 1837)

2020 22 października, Administrator | kategoria Informacje ,

NOWOŚĆ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020, poz. 1837)

wchodzi w życie z dniem 18 października 2020 r. z mocą od dnia 1 października 2020 roku.

Rozporządzenie dotyczy możliwości otrzymania na wniosek świadczeniodawcy (podmiotu leczniczego) 1/12 należności z kontraktu z NFZ w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od podmiotu leczniczego (a wymienionych w § 3a w/w rozporządzenia) podmiot leczniczy nie może realizować świadczeń. Co do zasady NFZ wypłaca należność tylko w sytuacji realizowania świadczeń, zaś § 3a wskazuje wyjątki. Są to przypadki, gdy przykładowo wojewoda nakłada obowiązek ograniczenia realizacji świadczeń (zamknięcia gabinetów), czy gdy zostanie wydana decyzja przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (przyczyna uzasadniająca zamknięcie gabinetu) lub też zostanie wydane odgórnie rozporządzenie.

Taka sytuacja miała miejsce na wiosnę, wówczas wydane było (obecnie utraciło moc) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 r., poz. 566), którym w § 10 wprowadzono ograniczenia wykonywania działalności leczniczej dotyczące m.in opieki i leczenia stomatologicznego: „pkt 4) udzielania świadczenia zdrowotnego z zakresu leczenia stomatologicznego w pojazdach (dentobusach), z wyjątkiem świadczeń udzielanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) i w pkt 5) sprawowania opieki stomatologicznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. Poz. 1078).”

W nowym rozporządzeniu (z dnia 17.10.2020) uprawienie podmiotu leczniczego do wystąpienia z wnioskiem do NFZ o zapłatę 1/12 należności, jaką podmiot otrzymałby gdyby świadczenia realizował, jest możliwe w przypadku ograniczenia albo zaprzestania przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie np. decyzji sanepidu, wojewody czy rozporządzenia MZ lub RM dot. ograniczeń w wykonywaniu działalności leczniczej (szczegółowe przesłanki wskazane w § 3a ust. 1 w/w rozporządzenia).

Taka sytuacja może dotyczyć też gabinetów stomatologicznych mających kontrakt z NFZ.

Zapraszamy po odbiór środków ochrony osobistej

2020 15 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komunikat w sprawie odbioru środków ochrony osobistej