Nowe zasady prowadzenia rachunku kosztów przez świadczeniodawców od 1 stycznia 2021 r.

2020 29 grudnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W związku z pod­pisaniem przez Min­is­tra Zdrowia w dniu 26 październi­ka 2020 roku Roz­porządzenia w spraw­ie zale­ceń doty­czą­cych stan­dar­du rachunku kosztów u świad­czenio­daw­ców (Dz.U.2020.2045 z dnia 2020.11.19), od 1 sty­cz­nia 2021 roku zaczy­na­ją obow­iązy­wać nowe zasady prowadzenia rachunku kosztów przez świad­czenio­daw­ców wykonu­ją­cych świad­czenia opie­ki zdrowot­nej na pod­staw­ie umowy z NFZ. więcej

Szczepienie medyków na COVID–19

2020 17 grudnia, Administrator | kategoria Informacje ,

Aktu­al­iza­c­ja: link do artykułu Min­is­terst­wa zdrowia

Min­is­terst­wo Zdrowia infor­mu­je, że pier­wsze daw­ki szczepi­onek prze­ci­wko COVID- 19 będą przez­nac­zone dla osób, które są najbardziej narażone na zakaże­nie (tzw. etap 0 szczepień – również dla lekarzy i lekarzy den­tys­tów prowadzą­cych indy­wid­u­alną prak­tykę lekarską). Lekarze oraz lekarze den­tyś­ci zain­tere­sowani wyko­naniem szczepi­enia mogą zgłaszać się do tzw. szpi­tali węzłowych w celu zre­al­i­zowa­nia szczepi­enia (lista punków wraz z numerem kon­tak­towym załącza­my poniżej): 

Lista punk­tów

Zgłoszenia przyj­mowanie są do 20 grud­nia br.

Dodatkowe infor­ma­c­je:

Lubel­s­ki OW NFZ uprze­jmie infor­mu­je, że w związku z przyję­ciem Nar­o­dowego Pro­gra­mu Szczepień trwa orga­ni­za­c­ja pro­ce­su szczepień prze­ci­wko COVID-19 dla pra­cown­ików­placówek medy­cznych (m.in. lekarze, lekarze den­tyś­ci, fel­cz­erzy, pielęg­niar­ki i położne,pozostałe zawody medy­czne, zawody niem­e­dy­czne, w tym per­son­el admin­is­tra­cyjnyi pomoc­niczy, bez wzglę­du na for­mę współpracy).

Uwzględ­ni­a­jąc fakt, że nie wszyscy wyżej wymie­nieni pra­cown­i­cy sek­to­ra ochrony zdrowia udziela­ją świad­czeń w ramach umów z Nar­o­dowym Fun­duszem Zdrowia, zwracam się z uprzejmą

prośbą o rozpowszech­nie­nie poprzez samorząd lekarski/pielęgniarski infor­ma­cji na tem­at pro­ce­su szczepień.

Peł­na treść pis­ma (.pdf)

Orga­ni­za­c­ja szczepień prze­ci­wko COVID-19 pra­cown­ików sek­to­ra ochrony zdrowia (.pdf)

Zgo­da na przetwarzanie danych (.docx)

Szpi­tale węzłowe — koor­dy­na­torzy (.xslx)

NOWOŚĆ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020, poz. 1837)

2020 22 października, Administrator | kategoria Informacje ,

NOWOŚĆ Roz­porządze­nie Min­is­tra Zdrowia z dnia 17 październi­ka 2020 r. w spraw­ie zmi­any roz­porządzenia zmieni­a­jącego roz­porządze­nie w spraw­ie ogól­nych warunk­ów umów o udzielanie świad­czeń opie­ki zdrowot­nej (Dz.U. 2020, poz. 1837)

wchodzi w życie z dniem 18 październi­ka 2020 r. z mocą od dnia 1 październi­ka 2020 roku. 

Roz­porządze­nie doty­czy możli­woś­ci otrzy­ma­nia na wniosek świad­czenio­daw­cy (pod­mio­tu leczniczego) 1/12 należnoś­ci z kon­trak­tu z NFZ w sytu­acji, gdy z przy­czyn nieza­leżnych od pod­mio­tu leczniczego (a wymienionych w § 3a w/w roz­porządzenia) pod­miot leczniczy nie może real­i­zować świad­czeń. Co do zasady NFZ wypła­ca należność tylko w sytu­acji real­i­zowa­nia świad­czeń, zaś § 3a wskazu­je wyjąt­ki. Są to przy­pad­ki, gdy przykład­owo woje­w­o­da nakła­da obow­iązek ograniczenia real­iza­cji świad­czeń (zamknię­cia gabi­netów), czy gdy zostanie wydana decyz­ja przez organ Państ­wowej Inspekcji San­i­tarnej (przy­czy­na uza­sad­ni­a­ją­ca zamknię­cie gabi­ne­tu) lub też zostanie wydane odgórnie rozporządzenie.

Taka sytu­ac­ja miała miejsce na wios­nę, wów­czas wydane było (obec­nie utraciło moc) Roz­porządze­nie Rady Min­istrów z dnia 31 mar­ca 2020 r. w spraw­ie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wys­tąpi­e­niem stanu epi­demii (Dz.U. 2020 r., poz. 566), którym w § 10 wprowad­zono ograniczenia wykony­wa­nia dzi­ałal­noś­ci leczniczej doty­czące m.in opie­ki i leczenia stom­a­to­log­icznego: „pkt 4) udziela­nia świad­czenia zdrowot­nego z zakre­su leczenia stom­a­to­log­icznego w pojaz­dach (den­to­busach), z wyjątkiem świad­czeń udzielanych w związku z prze­ci­wdzi­ałaniem COVID-19, przez pod­mio­ty wykonu­jące dzi­ałal­ność leczniczą wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 mar­ca 2020 r. o szczegól­nych rozwiąza­ni­ach związanych z zapo­b­ie­ganiem, prze­ci­wdzi­ałaniem i zwal­czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu­acji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) i w pkt 5) spra­wowa­nia opie­ki stom­a­to­log­icznej w rozu­mie­niu ustawy z dnia 12 kwiet­nia 2019 r. o opiece zdrowot­nej nad ucz­ni­a­mi (Dz. U. Poz. 1078).”

W nowym roz­porządze­niu (z dnia 17.10.2020) upraw­ie­nie pod­mio­tu leczniczego do wys­tąpi­enia z wnioskiem do NFZ o zapłatę 1/12 należnoś­ci, jaką pod­miot otrzy­mał­by gdy­by świad­czenia real­i­zował, jest możli­we w przy­pad­ku ograniczenia albo zaprzes­ta­nia przez świad­czenio­daw­cę udziela­nia świad­czeń opie­ki zdrowot­nej na pod­staw­ie np. decyzji sanepidu, woje­w­ody czy roz­porządzenia MZ lub RM dot. ograniczeń w wykony­wa­niu dzi­ałal­noś­ci leczniczej (szczegółowe przesłan­ki wskazane w § 3a ust. 1 w/w rozporządzenia).

Taka sytu­ac­ja może doty­czyć też gabi­netów stom­a­to­log­icznych mają­cych kon­trakt z NFZ.

Zapraszamy po odbiór środków ochrony osobistej

2020 15 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komu­nikat w spraw­ie odbioru środ­ków ochrony osobistej

Petycja lekarzy dentystów

2020 15 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Pety­c­ja w spraw­ie współczyn­ników dla wszys­t­kich zakresów świad­czeń. Pety­c­ja przy­go­towana przez Komisję Stom­a­to­log­icz­na NRL: https://ankiety.hipokrates.org/index.php/986993?lang=pl

Stanowiska NFZ z dnia 17 kwietnia 2020 r.

2020 12 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Stanowiska NFZ z dnia 17 kwiet­nia 2020 r. w spraw­ie uproszc­zonego rozlicza­nia umów o udzielanie świad­czeń opie­ki zdrowot­nej  Stanowiska_NFZ_20.04.2020 r.

Środki ochrony indywidualnej dla lekarzy dentystów

2020 11 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komu­nikat w spraw­ie dys­try­bucji środ­ków ochrony osobistej

Najnowsze wytyczne MZ

2020 6 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Zalece­nia postępowa­nia przy udziela­niu świad­czeń stom­a­to­log­icznych w sytu­acji ogłos­zonego na tere­nie Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej stanu epi­demii w związku z zakaże­ni­a­mi wirusem SARS-CoV­‑2

Nowe zalecenia_MZ

Powszechny dostęp do testów

2020 16 kwietnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Personel medyczny ma powszechny dostęp do testów na obecność SARS-CoV‑2

https://nil.org.pl/aktualnosci/4699-personel-medyczny-ma-powszechny-dostep-do-testow-na-obecnosc-sars-cov‑2

Komunikat do pracowników ochrony zdrowia

2020 27 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komu­nikat do pra­cown­ików ochrony zdrowia