Sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

2017 7 września, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Od 1 sierp­nia 2017 r. obow­iązu­je nowa ustawa z dnia 8 czer­w­ca 2017 r. o sposo­bie usta­la­nia najniższego wyna­grodzenia zasad­niczego pra­cown­ików wykonu­ją­cych zawody medy­czne zatrud­nionych w pod­mio­tach leczniczych. Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na rekomen­du­je zapoz­nanie się z jej treś­cią:  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1473/1