Pismo do lekarzy i lekarzy dentystów – obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej uchylony

2018 19 grudnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

https://www.nil.org.pl/aktualnosci/pismo-do-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-obowiazek-prowadzenia-elektronicznej-dokumentacji-medycznej-uchylony

EDM — Dokumentacja medyczna

2018 18 grudnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Stara­nia NIL dały efekt. Przepis oblig­u­ją­cy niemal wszys­tkie placów­ki mające umowę z NFZ do prowadzenia doku­men­tacji medy­cznej w formie elek­tron­icznej nie wejdzie w życie od 1 sty­cz­nia 2019 — zapowiedzi­ał wicem­i­nis­ter zdrowia pod­czas XIV Forum Rynku Zdrowia. Więcej infor­ma­cji zna­j­du­je się stron­ie inter­ne­towej NIL: https://stom.hipokrates.org/edm/poradnik/