NOWOŚĆ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020, poz. 1837)

2020 22 października, Administrator | kategoria Informacje ,

NOWOŚĆ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020, poz. 1837)

wchodzi w życie z dniem 18 października 2020 r. z mocą od dnia 1 października 2020 roku.

Rozporządzenie dotyczy możliwości otrzymania na wniosek świadczeniodawcy (podmiotu leczniczego) 1/12 należności z kontraktu z NFZ w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od podmiotu leczniczego (a wymienionych w § 3a w/w rozporządzenia) podmiot leczniczy nie może realizować świadczeń. Co do zasady NFZ wypłaca należność tylko w sytuacji realizowania świadczeń, zaś § 3a wskazuje wyjątki. Są to przypadki, gdy przykładowo wojewoda nakłada obowiązek ograniczenia realizacji świadczeń (zamknięcia gabinetów), czy gdy zostanie wydana decyzja przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (przyczyna uzasadniająca zamknięcie gabinetu) lub też zostanie wydane odgórnie rozporządzenie.

Taka sytuacja miała miejsce na wiosnę, wówczas wydane było (obecnie utraciło moc) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 r., poz. 566), którym w § 10 wprowadzono ograniczenia wykonywania działalności leczniczej dotyczące m.in opieki i leczenia stomatologicznego: „pkt 4) udzielania świadczenia zdrowotnego z zakresu leczenia stomatologicznego w pojazdach (dentobusach), z wyjątkiem świadczeń udzielanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) i w pkt 5) sprawowania opieki stomatologicznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. Poz. 1078).”

W nowym rozporządzeniu (z dnia 17.10.2020) uprawienie podmiotu leczniczego do wystąpienia z wnioskiem do NFZ o zapłatę 1/12 należności, jaką podmiot otrzymałby gdyby świadczenia realizował, jest możliwe w przypadku ograniczenia albo zaprzestania przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie np. decyzji sanepidu, wojewody czy rozporządzenia MZ lub RM dot. ograniczeń w wykonywaniu działalności leczniczej (szczegółowe przesłanki wskazane w § 3a ust. 1 w/w rozporządzenia).

Taka sytuacja może dotyczyć też gabinetów stomatologicznych mających kontrakt z NFZ.