3–4.02.2017 r. Konferencja Naukowo — Szkoleniowa Lekarzy Dentystów w Rzeszowie

2017 18 stycznia, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

3–4 lutego 2017 r. Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Rzes­zowie i Pol­skie Towarzyst­wo Stom­a­to­log­iczne Odd­zi­ał Rzeszów orga­nizu­ją we współpra­cy z Kat­e­drą i Zakła­dem Peri­odon­tologii U.M. w Lublin­ie Kon­fer­encję Naukowo — Szkole­niowa Lekarzy Dentystów.

Więcej infor­ma­cji udziela Okrę­gowa Izba Lekars­ka w Rzes­zowie: tele­fon. 17 717 77 24, e‑mail: okm.rzeszow@onet.pl