Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 4 października 2017 r.

2017 16 października, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

4 październi­ka 2017 r. miało miejsce posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej, pod­czas którego Prze­wod­niczą­cy Komisji Jacek Barańs­ki przekazał infor­ma­cję z posiedzenia Komisji Zdrowia Sen­atu na tem­at zakupu i dzi­ałal­noś­ci den­to­busów. Członkowie Komisji Stom­a­to­log­icznej LIL negaty­wnie wypowiedzieli się na tem­at pro­jek­tu wprowadzenia den­to­busów, widząc prob­le­my w sys­tem­aty­cznoś­ci prowadzenia pro­fi­lak­ty­ki, dużych kosztów utrzy­ma­nia den­to­busów oraz biorąc pod uwagę fakt, że w naszym wojew­ództwie nie ma prob­lemów z dostęp­noś­cią do gabi­netów stom­a­to­log­icznych nawet w małych miejs­cowoś­ci­ach i wsi­ach. więcej