19–21 lutego 2016 r. XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo — Szkoleniowa “Najnowsze trendy w stomatologii”

2016 27 stycznia, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

W dni­ach 19–21 lutego 2016 r. Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie zaprasza na XVI Kon­fer­encję naukowo-szkole­niową pt: “Najnowsze trendy w stomatologii”.

Szczegółowe infor­ma­c­je oraz pro­gram dostęp­ne na stron­ie http://www.oil.szczecin.pl/konferencje/2/lekarze-dentysci.

5–6 lutego 2016 r. “Leczenie konwencjonalne i metodami alternatywnymi we współczesnej stomatologii”

2016 11 stycznia, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

W dni­ach 5–6.02.2016 r. Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na Okrę­gowej Izby Lekarskiej w Rzes­zowie i Pol­skie Towarzyst­wo Stom­a­to­log­iczne Odd­zi­ał w Rzes­zowie orga­nizu­ją VI Pod­karpacką Kon­fer­encję Naukowo ‑Szkole­niową Lekarzy Den­tys­tów “Lecze­nie kon­wencjon­alne i meto­da­mi alter­naty­wny­mi we współczes­nej stomatologii”.

W przy­pad­ku  zain­tere­sowa­nia udzi­ałem prosimy kon­tak­tować się z  biurem OIL w Rzes­zowie: okm.rzeszow@onet.pl lub tel. (17) 717 77 24.
Więcej infor­ma­cji oraz kar­ta uczestnictwa