AKCJA KOREKTA

2020 12 lutego, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Koleżan­ki i Koledzy, 
Lekarze den­tyś­ci członkowie LIL posi­ada­ją­cy kon­trakt z Lubel­skim OW NFZ

Zwracam się do Państ­wa z prośbą o uczest­nict­wo we wspól­nej, ogólnopol­skiej akcji korek­ty wyce­ny świad­czeń stom­a­to­log­icznych w celu poprawy warunk­ów naszej pra­cy. Tylko wspólne, skon­soli­d­owane wys­tąpi­e­nie z wnioska­mi do NFZ ma szan­sę na naw­iązanie rozmów z Fun­duszem w celu  dos­tosowa­nia warunk­ów umów o udzielanie świad­czeń finan­sowanych ze środ­ków pub­licznych do aktu­al­nych kosztów real­iza­cji tych umów.

Zgod­nie z  uch­wałą Nr 1 Komisji Stom­a­to­log­icznej Naczel­nej Rady Lekarskiej z 31 sty­cz­nia 2020 r. zwracam się do wszys­t­kich lekarzy den­tys­tów będą­cych stroną umowy o wys­tąpi­e­nie do Lubel­skiego Odd­zi­ału Wojew­ódzkiego NFZ z wnioskiem do NFZ o zmi­anę warunk­ów umowy.

UWAGA!!!
Proszę o przesłanie wniosków
do Lubel­skiego Odd­zi­ału Wojew­ódzkiego NFZ (ul. Szkol­na 16, 20–124 Lublin) oraz kopię do Okrę­gowej Izby Lekarskiej w Lublin­ie na adres: ul. Chmiel­na 4, 20–079 Lublinie.

Złoże­nie wniosku oznacza udziel­nie  pełnomoc­nict­wa Preze­sowi ORL w Lublinie

Dodatkowe infor­ma­c­je zna­jdziecie Państ­wo na stron­ie https://nil.org.pl/wnioski-o-wzrost-wyceny-w-kontraktach-stm

Wniosek o zmi­anę warunk­ów umowy_do pobrania

UWAGA: Wnios­ki będę przyj­mowane do 13 mar­ca 2020 r.

Jacek Szkut­nik

Wice Prezes ORL w Lublinie
Prze­wod­niczą­cy Komisji Stomatologicznej