Komunikat dla lekarzy dentystów Lubelskiej Izby Lekarskiej w sprawie zasad dekontaminacji

2019 25 lipca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Uprze­jmie infor­mu­je­my, że Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Lublin­ie pod­jęła prace nad opra­cow­aniem zasad dekon­t­a­m­i­nacji i pro­ce­dur dos­tosowanych do potrzeb zapewnienia należy­tych warunk­ów san­i­tarnych gabi­netów stom­a­to­log­icznych. Po dopra­cow­a­niu pro­ce­dur i uzyska­niu odpowied­nich opinii kon­sul­tan­tów zostaną one przekazane do Min­is­terst­wa Zdrowia celem ujed­no­lice­nia norm w w/w zakre­sie i wyda­nia stosownych ustaw zapew­ni­a­ją­cych bez­pieczeńst­wo świad­czenio­bior­ców i dos­tosowanych do specy­fi­ki pra­cy w gabi­ne­tach stom­a­to­log­icznych. Prosimy więc o śledze­nie etapów prac w w/w spraw­ie na stron­ie inter­ne­towej Komisji Stom­a­to­log­icznej Okrę­gowej ORL w Lublinie.