30.09–01.10.2016 r.VII Podkarpacka Konferencja Naukowo — Szkoleniowa pt.: “Interdyscyplinarne leczenie pacjentów”

2016 2 września, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Rzes­zowie w dni­ach 30 wrześ­nia — 1 październi­ka 2016 r. zaprasza na VII Pod­karpacką Kon­fer­encję Naukowo — Szkole­niową Lekarzy Den­tys­tów pt.: “Inter­dyscy­pli­narne lecze­nie pacjentów”

Więcej infor­ma­cji, pro­gram oraz kar­ta uczest­nict­wa zna­j­du­ją się na stron­ie: http://www.rzeszow.oil.org.pl/strona/stomatologia

30.09–01.10.2016 r. Jesienne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne Białowieża 2016

2016 2 września, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

W dni­ach 30 wrześ­nia — 1 październi­ka 2016 r. w Białowieży odbędą się Jesi­enne Pod­lask­ie Spotka­nia Stomatologiczne

Więcej infor­ma­cji, for­mu­la­rz zgłoszeniowy oraz szczegółowy pro­gram dostęp­ne są na stron­ie: http://www.stomatolodzy-podlasia.pl/index.php-pid=bialowieza2016.htm