Konferencja naukowo — szkoleniowa 6–8 luty 2015 r.

2014 25 czerwca, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

Kon­fer­enc­ja Naukowo – Szkole­niowa pt: „Najnowsze trendy w stom­a­tologii”, Kołobrzeg.

http://www.oil.szczecin.pl/konferencja/%3Agroup_slug/15/konferencja-naukowo-szkoleniowa-z-cyklu-najnowsze-trendy-w-stomat

Konferencja naukowo — szkoleniowa 24–26 października 2014 r

2014 25 czerwca, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

Kon­fer­enc­ja Naukowo – Szkole­niowa Lekarzy Stom­a­tologów, Rytro 2014.

http://www.oilkrakow.org.pl/stomatolodzy/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Itemid=36

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie — 14 maja 2014 r.

2014 4 czerwca, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

14 maja 2014 odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublinie 

Na spotka­niu doko­nano uzu­pełnienia składu Zespołu ds. Szkoleń oraz wybra­no Prze­wod­niczącego zespołu. Wpłynęły dwie kandy­datu­ry Remigiusz Cabana i Beaty Petkow­icz.  Prze­wod­niczą­cym został wybrany dr Remigiusz Caban.

więcej