Posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie — 26 marca 2014 r.

2014 14 maja, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

26.marca 2014r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL OIL.

Głównym tem­atem spotka­nia było kon­trak­towanie świad­czeń stom­a­to­log­icznych z NFZ na 2014 rok. Prze­wod­niczą­cy KS dr Jacek Barańs­ki oraz Prezes dr Jacek Szkut­nik przed­staw­ili relację ze spotka­nia w LOW NFZ w spraw­ie kon­trak­tów na świad­czenia stom­a­to­log­iczne na rok 2014  i lata następne.

więcej

Spotkanie Zespołu ds. NFZ Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie — 8 marca 2014 r.

2014 14 maja, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Informacje ,

8 mar­ca 2014 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. NFZ Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL LIL , w spraw­ie kon­trak­towa­nia świad­czeń stom­a­to­log­icznych na rok 2014. Udzi­ał w spotka­niu wzięli: Wiceprezes OIL dr Jacek Szkut­nik, Prze­wod­niczą­cy KS dr Jacek Barańs­ki oraz członkowie Komisji wyty­powani do pra­cy w Zes­pole ds. NFZ (lista w załącze­niu). więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie — 26 lutego 2014 r.

2014 14 maja, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

26 lutego 2014 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL OIL.

Na spotka­niu przyję­to reg­u­lamin Komisji do zatwierdzenia przez Okrę­gową Radę Lekarską (reg­u­lamin w załącze­niu), wybra­no Wiceprze­wod­niczą­cych Komisji — Del­e­gatu­ra Zamość – dr Krzysztof Lewkow­icz,  — Del­e­gatu­ra Chełm – dr Prze­mysław Juszczuk oraz Sekre­tarza Komisji- dr Agniesz­ka Sur­dy­ka. więcej