Dofinansowanie do nauki języka angielskiego

2016 27 lipca, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

Komis­ja Ksz­tałce­nia Medy­cznego ORL w Lublin­ie przy­pom­i­na o możli­woś­ci skorzystania
z dofi­nan­sowa­nia LIL do nau­ki języ­ka ang­iel­skiego w Szkole Języ­ka Ang­iel­skiego Lin­gua­ton w Lublin­ie, ul. Bal­tazara Paśnikowskiego 4A. Szczegółowych infor­ma­cji od 1 wrześ­nia 2016 r. udziela Szkoła Lin­gua­ton pod numera­mi tele­fonu: (81) 534 08 99, (81) 527 88 17.
Serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich zainteresowanych.

Odpowiedź LOW NFZ na pismo KS ORL w Lublinie w sprawie rozliczania znieczuleń stosowanych w leczeniu stomatologicznym

2016 7 lipca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Szanowne Koleżan­ki i Koledzylive stream­ing film Logan 2017 online

W związku z wys­tosowanym pis­mem do Lubel­skiego Odd­zi­ału Wojew­ódzkiego Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia przez Komisję Stom­a­to­log­iczną ORL w Lublin­ie z dnia 13 lip­ca 2016 r. w spraw­ie rozlicza­nia znieczuleń stosowanych w lecze­niu stom­a­to­log­icznym w ramach umów z NFZ poniżej zamieszcza­my obsz­erny cytat z nadesłanej odpowiedzi w przed­miotowej spraw­ie: więcej