Nowości w leczeniu stomatologicznym

2018 22 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

7–9 czer­w­ca 2018 r. Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Białym­stoku wspól­nie z Pod­laskim Sto­warzysze­niem Stom­a­tologów w Białym­stoku orga­nizu­je ogólnopol­ską kon­fer­encję naukowo-szkole­niową więcej