NOWOŚĆ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020, poz. 1837)

2020 22 października, Administrator | kategoria Informacje ,

NOWOŚĆ Roz­porządze­nie Min­is­tra Zdrowia z dnia 17 październi­ka 2020 r. w spraw­ie zmi­any roz­porządzenia zmieni­a­jącego roz­porządze­nie w spraw­ie ogól­nych warunk­ów umów o udzielanie świad­czeń opie­ki zdrowot­nej (Dz.U. 2020, poz. 1837)

wchodzi w życie z dniem 18 październi­ka 2020 r. z mocą od dnia 1 październi­ka 2020 roku. 

Roz­porządze­nie doty­czy możli­woś­ci otrzy­ma­nia na wniosek świad­czenio­daw­cy (pod­mio­tu leczniczego) 1/12 należnoś­ci z kon­trak­tu z NFZ w sytu­acji, gdy z przy­czyn nieza­leżnych od pod­mio­tu leczniczego (a wymienionych w § 3a w/w roz­porządzenia) pod­miot leczniczy nie może real­i­zować świad­czeń. Co do zasady NFZ wypła­ca należność tylko w sytu­acji real­i­zowa­nia świad­czeń, zaś § 3a wskazu­je wyjąt­ki. Są to przy­pad­ki, gdy przykład­owo woje­w­o­da nakła­da obow­iązek ograniczenia real­iza­cji świad­czeń (zamknię­cia gabi­netów), czy gdy zostanie wydana decyz­ja przez organ Państ­wowej Inspekcji San­i­tarnej (przy­czy­na uza­sad­ni­a­ją­ca zamknię­cie gabi­ne­tu) lub też zostanie wydane odgórnie rozporządzenie.

Taka sytu­ac­ja miała miejsce na wios­nę, wów­czas wydane było (obec­nie utraciło moc) Roz­porządze­nie Rady Min­istrów z dnia 31 mar­ca 2020 r. w spraw­ie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wys­tąpi­e­niem stanu epi­demii (Dz.U. 2020 r., poz. 566), którym w § 10 wprowad­zono ograniczenia wykony­wa­nia dzi­ałal­noś­ci leczniczej doty­czące m.in opie­ki i leczenia stom­a­to­log­icznego: „pkt 4) udziela­nia świad­czenia zdrowot­nego z zakre­su leczenia stom­a­to­log­icznego w pojaz­dach (den­to­busach), z wyjątkiem świad­czeń udzielanych w związku z prze­ci­wdzi­ałaniem COVID-19, przez pod­mio­ty wykonu­jące dzi­ałal­ność leczniczą wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 mar­ca 2020 r. o szczegól­nych rozwiąza­ni­ach związanych z zapo­b­ie­ganiem, prze­ci­wdzi­ałaniem i zwal­czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu­acji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) i w pkt 5) spra­wowa­nia opie­ki stom­a­to­log­icznej w rozu­mie­niu ustawy z dnia 12 kwiet­nia 2019 r. o opiece zdrowot­nej nad ucz­ni­a­mi (Dz. U. Poz. 1078).”

W nowym roz­porządze­niu (z dnia 17.10.2020) upraw­ie­nie pod­mio­tu leczniczego do wys­tąpi­enia z wnioskiem do NFZ o zapłatę 1/12 należnoś­ci, jaką pod­miot otrzy­mał­by gdy­by świad­czenia real­i­zował, jest możli­we w przy­pad­ku ograniczenia albo zaprzes­ta­nia przez świad­czenio­daw­cę udziela­nia świad­czeń opie­ki zdrowot­nej na pod­staw­ie np. decyzji sanepidu, woje­w­ody czy roz­porządzenia MZ lub RM dot. ograniczeń w wykony­wa­niu dzi­ałal­noś­ci leczniczej (szczegółowe przesłan­ki wskazane w § 3a ust. 1 w/w rozporządzenia).

Taka sytu­ac­ja może doty­czyć też gabi­netów stom­a­to­log­icznych mają­cych kon­trakt z NFZ.