Nowe zasady prowadzenia rachunku kosztów przez świadczeniodawców od 1 stycznia 2021 r.

2020 29 grudnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W związku z pod­pisaniem przez Min­is­tra Zdrowia w dniu 26 październi­ka 2020 roku Roz­porządzenia w spraw­ie zale­ceń doty­czą­cych stan­dar­du rachunku kosztów u świad­czenio­daw­ców (Dz.U.2020.2045 z dnia 2020.11.19), od 1 sty­cz­nia 2021 roku zaczy­na­ją obow­iązy­wać nowe zasady prowadzenia rachunku kosztów przez świad­czenio­daw­ców wykonu­ją­cych świad­czenia opie­ki zdrowot­nej na pod­staw­ie umowy z NFZ

Stan­dard rachunku kosztów doty­czy świad­czenio­daw­ców o których mowa w art. 31lc ust. 6 ustawy z dnia 27 sierp­nia 2004 r. o świad­czeni­ach opie­ki zdrowot­nej finan­sowanych ze środ­ków pub­licznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578 i 1875), czyli tych świad­czenio­daw­ców, którzy zawar­li umowę o udzielanie świad­czeń opie­ki zdrowot­nej, z wyjątkiem świadczeniodawców:

1) udziela­ją­cych świad­czeń opie­ki zdrowot­nej wyłącznie w zakre­sie pod­sta­wowej opie­ki zdrowot­nej;

2) którzy nie prowadzą ksiąg rachunkowych na pod­staw­ie ustawy z dnia 29 wrześ­nia 1994 r. o rachunkowoś­ci (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680 oraz z 2020 r. poz. 568);

3) o których mowa w art. 5 pkt 41 lit.d (pod­mio­ty real­izu­jące czyn­noś­ci z zakre­su zaopa­trzenia w wyro­by medy­czne).

Szer­szego omówienia wyma­ga wyjątek doty­czą­cy świad­czenio­daw­ców, którzy nie prowadzą ksiąg rachunkowych. 

Zgod­nie z ustawą o rachunkowoś­ci do prowadzenia ksiąg rachunkowych obow­iązani są, z uwa­gi na for­mę prawną m.in. spół­ki hand­lowe (zarówno osobowe, tj. spół­ki jawne, spół­ki part­ner­skie, spół­ki komandy­towe, spół­ki komandy­towo-akcyjne, jak i kap­i­tałowe, tj. spół­ki z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią i spół­ki akcyjne, w tym również spół­ki zna­j­du­jące się w prze­jś­ciowym sta­di­um, jaki­mi są spół­ki w orga­ni­za­cji), a także inne oso­by prawne oraz spół­ki cywilne.

Nato­mi­ast wielkość obrotów jest decy­du­ją­ca dla osób fizy­cznych oraz spółek osób fizy­cznych. I tak, obow­iązek stosowa­nia przepisów ustawy o rachunkowoś­ci mają: oso­by fizy­czne, spół­ki cywilne osób fizy­cznych, spół­ki jawne osób fizy­cznych, spół­ki part­ner­skie oraz spółdziel­nie soc­jalne, jeżeli ich przy­chody net­to ze sprzedaży towarów, pro­duk­tów i oper­acji finan­sowych za poprzed­ni rok obro­towy wyniosły co najm­niej równowartość w walu­cie pol­skiej 2 000 000 euro. 

W przy­pad­ku prak­ty­ki lekarskiej, która może być prowad­zona w formie spół­ki cywilnej, jawnej lub part­ner­skiej, wprowadze­nie nowego stan­dar­du rachunku kosztów będzie objęte wyjątkiem (brak obow­iązku wprowadzenia) w wymienionych spółkach tylko w sytu­acji, gdy wspól­nika­mi wskazanych spółek są oso­by fizy­czne, a przy­chody net­to ze sprzedaży towarów, pro­duk­tów i oper­acji finan­sowych za poprzed­ni rok obro­towy nie przekroczyły równowartość w walu­cie pol­skiej 2 000 000 euro.