Nowe zasady prowadzenia rachunku kosztów przez świadczeniodawców od 1 stycznia 2021 r.

2020 29 grudnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W związku z podpisaniem przez Ministra Zdrowia w dniu 26 października 2020 roku Rozporządzenia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U.2020.2045 z dnia 2020.11.19), od 1 stycznia 2021 roku zaczynają obowiązywać nowe zasady prowadzenia rachunku kosztów przez świadczeniodawców wykonujących świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umowy z NFZ.

Standard rachunku kosztów dotyczy świadczeniodawców o których mowa w art. 31lc ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578 i 1875), czyli tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyjątkiem świadczeniodawców:

1) udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;

2) którzy nie prowadzą ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680 oraz z 2020 r. poz. 568);

3) o których mowa w art. 5 pkt 41 lit.d (podmioty realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne).

Szerszego omówienia wymaga wyjątek dotyczący świadczeniodawców, którzy nie prowadzą ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązani są, z uwagi na formę prawną m.in. spółki handlowe (zarówno osobowe, tj. spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, jak i kapitałowe, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, w tym również spółki znajdujące się w przejściowym stadium, jakimi są spółki w organizacji), a także inne osoby prawne oraz spółki cywilne.

Natomiast wielkość obrotów jest decydująca dla osób fizycznych oraz spółek osób fizycznych. I tak, obowiązek stosowania przepisów ustawy o rachunkowości mają: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

W przypadku praktyki lekarskiej, która może być prowadzona w formie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej, wprowadzenie nowego standardu rachunku kosztów będzie objęte wyjątkiem (brak obowiązku wprowadzenia) w wymienionych spółkach tylko w sytuacji, gdy wspólnikami wskazanych spółek są osoby fizyczne, a przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.