Praktyczny poradnik w sprawie sterylizacji

2019 13 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komis­ja Stom­a­to­log­iczne NRL opra­cow­ała broszurę, która przed­staw­ia prak­ty­czne wskazów­ki przy kon­troli Sanepidu. Porad­nik zaw­iera lin­ki do mate­ri­ałów pomoc­niczych, z który­mi prosimy zapoz­nać się: Sterylizacja_broszura