XXII Konferencja Naukowo — Szkoleniowa pt.: “Najnowsze Trendy w Stomatologii”

2019 12 marca, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

29–31 mar­ca 2019 r. w Koło­brzegu Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na ORL w Szczecinie orga­nizu­je XXII Kon­fer­encję Naukowo-Szkole­niową pt.: ‘Najnowsze Trendy w Stom­a­tologii”. Szczegółowe infor­ma­c­je moż­na uzyskać pod numerem tele­fonu: 91 48 74 936 wew. 116 lub e‑mailowo: ksidor@oil.szczecin.pl

Rejes­trac­ja:https://trendywstomatologii.pl/