Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 20 stycznia 2016 r.

2016 22 kwietnia, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

20 stycznia 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie członków Komisji w Nowym Roku podczas którego głównym punktem programu była prezentacja multimedialna przygotowana przez radców prawnych LIL na temat wymogów pranych dotyczących zgód pacjenta na leczenie:
– zgodnie z  art. 41 ust. 1 Konstytucji każdy zabieg medyczny wymaga uzyskania zgody od pacjenta
– zgoda na zabiegi nieinwazyjne może być ustna (dorozumiana) – zgoda nie może być wadliwa (uzyskana w sposób świadomy od pacjenta, osobista, nie wymuszona, musi dotyczyć konkretnej czynności, poprzedzona informacją o możliwych powikłaniach, nie może być wyrażona pod presją
– zgoda na zabiegi nieinwazyjne może być ustna (dorozumiana) – zgoda nie może być wadliwa (uzyskana w sposób świadomy od pacjenta, osobista, nie wymuszona, musi dotyczyć konkretnej czynności, poprzedzona informacją o możliwych powikłaniach, nie może być wyrażona pod presją
– w przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyrażają opiekunowie prawni, zaś po ukończeniu 16 lat wymagana jest zgoda równoległa – dziecka i opiekuna prawnego
– zabiegi inwazyjne wymagają zgody pisemnej wyrażonej przez pacjenta (zabiegi chirurgiczne, endodontyczne, protetyczne, zabiegi estetyczne)
– zabieg wykonany bez świadomej zgody pacjenta jest czynnością bezprawną – art. 34 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty i podlega karze zgodnie z art. 192 §1 kodeksu karnego

Termin kolejnego posiedzenia wyznaczony został na 24 lutego 2016 r.