Posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 8 października 2014 r.

2014 5 listopada, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

W dniu 08.10.2014r. odbyło się Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w w Lublinie.

Na spotkaniu Przewodniczący Komisji Dr Jacek Barański zdał relację z V Łódzkiego Spotkania Stomatologicznego oraz przedstawił tematy zaakceptowane przez KS NRL w dniu 27 września 2014 r. i przesłane do Komisji Stomatologicznej w Lublinie w dniu 03.10.2014 r.(wykaz tematów znajduje się w załączniku Nr 1).

Przewodniczący KS poddał pod głosowanie tematy, co do których KS NRL nie podjęła decyzji i przekazała do dyskusji i zajęcia stanowiska przez okręgowe komisje stomatologiczne

Komisja zaakceptowała

-propozycje wykluczenia z oceny ofert soboty jako czynnika rankingującego

wykluczenia z oceny ofert wszystkich tzw. zalecanych urządzeń i ich wpływu na ocenę punktową oferty.

– rankingowanie specjalizacji

Komisja odrzuciła

– propozycję prowadzenia kolejek pacjentów oczekujących, wyjaśnienia procedury wpisywania pacjenta w kolejkę oczekujących – pojęcie pacjenta pierwszorazowego, co to jest kontynuacja leczenia.

– ustalenie ilości możliwych dni wolnych od pracy w ciągu roku.

Przewodniczący Komisji przedstawił Stanowisko Komisji Stomatologicznej NRL z dnia 26 września 2014 r. w sprawie nakładów Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie stomatologiczne.

Przewodniczący Komisji poprosił o opinię na temat zasadności istnienia zawodu asystentki stomatologicznej w związku z pismem kierowanym do okręgowych komisji stomatologicznych w dniu 10 września 2014 r. – dyskusja zakończyła się decyzją Członków KS o podjęciu oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

Członkowie podjęli temat podwyższenia od stycznia 2015 r. kwoty składki członkowskiej na izby lekarskie negatywnie odnosząc się do propozycji zmiany wysokości składek.

Dr Danuta Marcyniuk zaproponowała, aby kurs medyczny nt.: „Agresywny pacjent – praktyczny poradnik postępowania z pacjentem agresywnym. Dokumentacja medyczna – jedyne alibi lekarza w toku postępowania sądowego i kontrolnego NFZ” był kontynuowany ze względu na wartościową wiedzę, którą wszyscy lekarze i lekarze dentyści mogą wykorzystać w praktyce.

Załącznik Nr 1

do protokołu z posiedzenia KS ORL w Lublinie

z dnia 08.10.2014 r.

Tematy zaakceptowane przez KS NRL na posiedzeniu 27.09.2014r

 

 

 1. Uporządkowanie interpretacji wliczania zębów ósmych do braków zębowych w protetyce
 2. wprowadzenie do katalogu umiejscowienia zmian chorobowych poza zębami, łukami czy ćwiartkami łuków zębowych. Lokalizacja na języku, policzkach , podniebieniu ( lek. dent. leczy całą jamę ustną, zmiany chorobowe są rozmieszczone również poza łukami zębowymi )
 3. wprowadzenie do katalogu usług porady stomatologicznej ( wypisanie recepty, czy udzielenie informacji nie jest badaniem kontrolnym tylko de facto poradą lekarską i jako taka powinna być traktowana)
 4. wyjaśnienie prawa przysługiwania każdego rodzaju uzupełnienia protetycznego raz na 5 lat (czy po utracie kilku zębów powodującej zmianę rodzaju uzupełnienia np. z 5-8 na >niż 8, nie wymagany jest okres 5 lat oczekiwania)
 1. czy refundacją objęta jest naprawa pęknięcia lub złamania protezy? (pacjentowi przysługuje prawo naprawy z wyciskiem a pęknięcie może być naprawione bez wycisku- czy za taką naprawę pacjent powinien zapłacić?)

 

 1. wprowadzenie do katalogu leczenia we wszystkich kontraktach specjalistycznych zdjęcia pan tomograficznego

 

 1. zmiana zarządzenia 77 –dwa zdjęcia Rtg w roku (de facto umożliwia to leczenie tylko jednego zęba endodontycznie choć nigdzie nie jest wprowadzony limit, a jeśli jest inny problem i konieczne jest zdjęcie, to leczenie endodontyczne jest w ogóle niemożliwe)

 

 1. usługi limitowane rocznie ( RTG, badanie, zdjęcie złogów) liczone są tylko u jednego lekarza. ( nie można wymagać od lekarza by każdorazowo sprawdzał przysługiwanie ogólne , bo na SZOI jest nieaktualne, pacjent często nie pamięta co gdzie miał robione i jego oświadczenie jest niemiarodajne, poza tym jak rozpocząć leczenie bez zbadania pacjenta

 

 

 1. wprowadzić ogólnopolską interpretację – jeśli pacjent podpisuje fałszywe oświadczenie i nieskorzystaniu z limitowanych liub w sprawie ubezpieczenia, to sprawą zwrotu opłaty zajmuje się NFZ bezpośrednio od pacjenta. Lekarz posiadający oświadczenie pacjenta dostaje opłatę z NFZ. (lekarz nie może ponosić konsekwencji finansowych z racji poświadczenia nieprawdy przez pacjenta, podpisując oświadczenie będące dokumentem NFZ, pacjent wprowadza w błąd NFZ a nie lekarza, który dotrzymał wszystkich wymaganych przez NFZ formalności) ( jest wspierająca stanowisko opinia prawna)
 1. umożliwieni łączenia w jednym czasie w trakcie harmonogramu wykonywania usług gwarantowanych i nie gwarantowanych , bez konieczności przychodzenia pacjenta dwa razy) ( jest wspierająca stanowisko opinia prawna)

 

 1. Podniesienie sprawy wstecznych weryfikacji już zaakceptowanych usług (jest opinia prawna popierająca ograniczenie wstecznej weryfikacji do określonego czasu np. 3 mc.)

 

 1. Podnieść sprawę przedawnienie roszczeń NFZ w stosunku do świadczeniodawców ograniczyć ją do trzech lat wstecz, zgodnie z prawem obowiązującym przedsiębiorców a więc i świadczeniodawców. ( jest obiecująca opinia prawna)

 

 1. wprowadzenie , w przypadku anomalii anatomicznych, możliwość zakwalifikowania ekstrakcji zęba zwykle jednokorzeniowego jako wielokorzeniową. (występują coraz częściej dwukorzeniowe kły, i drugie górne przedtrzonowce, a fakt ten utrudnia zabieg dużo bardziej niż w przypadku zębów natury wielokorzeniawych gdyż często jest zaskoczeniem i okazuje się to dopiero w czasie jego przeprowadzania.) ( zwrócimy się do uczelni o dane statystyczne na te temat, dowodem byłaby dokumentacja lekarska)

 

 1. wprowadzenie do katalogu leczenia endodontycznego pacjentów dorosłych zębów przednich z dodatkowym kanałem jako leczenie zęba dwukanałowego ( coraz częściej zęby drugie siekacze górne i kły posiadają kanały dodatkowe co bardzo utrudnia leczenie a ich pominięcie stawia skuteczność leczenia pod znakiem zapytania, brak tej regulacji powoduje albo złe leczenie, albo decyzję o usunięciu zęba, lub skierowanie pacjenta do leczenia prywatnego) ( zwrócimy się do uczelni o dane statystyczne na te temat, dowodem byłaby dokumentacja lekarska)

 

 1. stosowanie kar adekwatnych do przewinienia, i zróżnicowanie ich wyceny punktowej w ocenie oferty. (w chwili obecnej punkty ujemne są takie same za błahe przewinienie np. brak lub zła wywieszka , jak za np. nie prawidłowe udzielanie świadczeń)
 1. Współczynniki korygujące dla dzieci we wszystkich kontraktach przeliczany przez PESEL pacjenta, bez odrębnych kontraktów i odrębnych godzin w harmonogramie bo często przychodzą razem z rodzicami ,zachęci to lekarzy do przyjmowania dzieci)( zainteresować RPD)

 

 1. W zał 3d pielęgniarki jako personel pomocniczy bez dodatkowych kursów i specjalizacji

Poz. 1.2 1) pozostały personel lub

2) pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego – pełny wymiar czasu pracy poradni)

 1. Swobodny podział godzin w harmonogramie na dni pracy (gwarantuje to swobodne planowanie pracy dostosowane do warunków lokalnych, np. komunikacji, zwłaszcza w rejonach wiejskich)
 1. Urlopy. wprowadzić zgłoszenie przerwy w realizacji umowy w formie elektronicznej bez konieczności dostarczania pisma do NFZ

 

 1. wyrównanie cen w całym kraju

 

 1. ustalenie cen rzeczywistych- minimalnych poniżej których nie będzie mogło zejść finansowanie proponowane przez NFZ bez akceptacji obniżenia ich jakości. ( uniemożliwi to proponowanie i akceptację cen dampingowych, uzdrowi konkurencję na rynku usług medycznych. NFZ musi zaakceptować że poniżej pewnego finansowania nie można zagwarantować odpowiedniej jakości usług, izba stojąc na straży jakości pracy lekarzy musi mieć i egzekwować konkretny ustalony ich standard a więc i finansowanie. )

 

 1. trwałość obowiązujących przepisów i wymogów w zakresie zawierania umów, stanowiska rządu w stanowionym i stosowanym prawie. ( dla możliwości zawarcie umowy na świadczenie usług finansowanych ze środków publicznych świadczeniodawca jest zmuszony do poniesienia szeregu , często bardzo wysokich kosztów, niestabilność prawa niesie za sobą niebezpieczeństwo ciągłego procesu dostosowawczego, a więc ciągłych nakładów finansowych lekarzy, z jednoczesną niepewnością o przyszłe lata)

 

 1. zagwarantowanie stałego finansowania , a więc stałego procentu budżetu NFZ na usługi stomatologiczne. Jest to jedyny sposób stabilizacji tych usług

 

 1. Podjęcie działań w celu utworzenia departamentu lub biura do spraw stomatologii w MZ (posiadanie takiego departamentu niesie korzyści dla obu stron. Minister będzie miał źródło fachowej, rzeczowej wiedzy o stomatologii, wszystkie sprawy będą załatwiane w departamencie i do Ministra będą docierać już jako wstępnie lub całkowicie opracowane co zaoszczędzi mu czasu i konieczności szczegółowego wgłębiania się w sedno sprawy, ograniczy to zarzuty o podejmowaniu przez ministra decyzji na temat dziedziny medycyny na której się zupełnie nie zna, fakt odrębności studiów na uniwersytetach medycznych w postaci wydziałów stomatologicznych jest dowodem na jednak dużą odrębność naukową tej dziedziny medycyny. Lekarzom da możliwość rozmowy w sprawach stomatologii z osobą która zna doskonale specyfikę tej dziadziny wiedzy, w sposób kompetentny będzie mogła przedstawiać ministrowi sprawy stomatologii, )

 

 1. Zmiany w ustawie o zakładach leczniczych prowadzące do wprowadzenia wymogu że kierownikiem zakładu leczniczego prowadzącego usługi stomatologiczne może być tylko lekarz stomatolog ( 27.09.2014 została podjęta uchwała zwracająca się do NRL o wszczęcie działań w tym kierunku)

 

 1. Doprowadzenie do zwołania „okrągłego stołu stomatologicznego” z udziałem MZ, NFZ, wszystkich konsultantów krajowych, RPO, RPD, RPP ,organizacji pacjenckich, w celu debaty jak widzą opiekę stomatologiczną w Polsce za 5 dni, za 5 mc i za 5lat. Czy będzie obejmowała wszystkich, jeśli nie to kogo.

Tematy co do których KS NRL nie podjęła decyzji do przedyskutowania i zdecydowania w OKS ORL ( proszę o odpowiedź : tak, nie, wstrzymuję się)

 1. Czy jesteśmy za wykluczenie z oceny ofert soboty jako czynnik rankingujący ( sobota jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wszelkie służby: straż, policja itp. działają wówczas w trybie dyżurowym i są to dni o podwyższonej opłacie jako opłata za pracę w dni wolne. Praca w soboty powinna być traktowana jako odrębny rodzaj usługi tak jak w POZ opieka świąteczna, kontraktowana osobno lub jako dodatkowy punkt kontraktu podstawowego , NFZ też nie pracuje w soboty ,czy pozostawić to lekarzom jako kartę przetargową – dużo łatwiejszą dla dużych jednostek, czy z tym walczyć w obronie gabinetów jednoosobowych

 

TAK X JEDNOGŁOŚNIE NIE 0 Wstrzymuję się 0

 

 

 

 1. Czy jesteśmy za wykluczeniem z oceny ofert wszystkich tzw. zalecanych urządzeń i ich wpływ na ocenę punktową oferty. (albo jakieś urządzenie jest konieczne do wykonywania usług albo nie, albo dany zabieg da się bez tego urządzenia przeprowadzić w sposób odpowiedni i jest ono wówczas niepotrzebne, albo nie jest to możliwe i jego posiadanie jest niezbędne do przeprowadzenia takiego zabiegu .Jeśli zaś nie jest ono niezbędne, to fakt jego posiadania jest wyłącznie prywatną sprawą lekarza,) czy to zwalczać, czy zaproponować coś w zamian, czy popierać biorąc pod uwagę że dużo łatwiej wyposażyć duży zakładnik praktykę jednoosobową )

 

TAK X JEDNOGŁOŚNIE NIE 0 Wstrzymuję się 0

 

 

 1. Czy jesteśmy za rankingowaniem specjalizacji (w chwili obecnej specjaliści bez jedynki nie są rankingowani w niektórych kontraktach, w kontraktach specjalistycznych na równi –poza ortodoncją-są traktowani specjaliści i osoby w trakcie specjalizacji nawet zaraz po jej rozpoczęciu , czy to rozszerzać czy w ogóle wycofać się z takiego rankingowania)

3b ogólnostomatologiczny dla dzieci

za specjalizacją 1 stopnia w stomatologii ogólnej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej

 

x

lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stom zachowawczej z endodoncją, w dziedzinie stom dziecięcej lub chirurgii stomj lub lekarz posiadający specjalizację 2 stopnia w tych dziedzinach (brak protetyka, periodontologia)

 

x

3b ogólnostomatologiczny dla dzieci
1) lekarz dentysta lub

x

 

2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej
lekarz dentysta za specjalizacją 1 stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej

 

x

lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stom zachowawczej z endodoncją, w stom dziecięcej lub chirurgii stoma lub lekarz dentysta posiadający specjalizację 2 stopnia w tych dziedzinach (brak protetyka, periodontologia)

 

x

3c znieczulenie ogólne      
1) lekarz dentysta posiadający co najmniej specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii stom lub stom ogólnej lub lekarz dentysta specjalista w stoma zachowawczej z endodoncją lub stoma dziecięcej lub periodontologii lub w chirurgii szczękowo-twarzowej

x

 

2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją lub stomatologii dziecięcej lub periodontologii

lekarz posiadający co najmniej specjalizację I stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii lub anestezjologii i intensywnej opieki

x

 
lekarz specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją lub stomatologii dziecięcej lub chirurgii stomatologicznej (brak periodontologii)

 

x

 

TAK X – JEDNOGŁOŚNIE NIE 0 Wstrzymuję się 0

 

 

 1. Czy jesteśmy za prowadzeniem kolejek pacjentów oczekujących, wyjaśnienie procedury wpisywania pacjenta w kolejkę oczekujących –pojęcie pacjenta pierwszorazowego, co to jest kontynuacja leczenia. Czy chcemy prowadzić kolejki z całymi konsekwencjami sprawozdawczymi i uświadamiać MZ że dostęp jest ograniczony, czy chcemy z kolejek zrezygnować i potwierdzić skuteczność MZ w likwidacji kolejek

 

TAK 0 NIE X JEDNOGŁOŚNIE Wstrzymuję się 0

 

 

 1. Czy jesteśmy za ustaleniem ilości możliwych dni wolnych od pracy w ciągu roku ( w którymś oddziale W NFZ ktoś ustalił to na 26 i wymaga respektowania tego przepisu wliczając w to szkolenia , urlopy … , może mieć to dobre strony dając wszystkim równe prawo do dni wolnych, ale jest to jednocześnie ograniczenie dla swobodnej działalności)

TAK 0  NIE X JEDNOGŁOŚNIE Wstrzymuję się 0